Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PANA i KNF

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy PANA i KNF

Wymiana dokumentów i informacji oraz współpraca w zakresie ustawowych zadań Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych obu instytucji, to główne założenia porozumienia podpisanego  11 marca przez Jacka Gdańskiego prezesa PANA oraz Jacka Jastrzębskiego przewodniczącego KNF.

W spotkaniu uczestniczyli również Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, a także Marcin Mikołajczyk, zastępca przewodniczącego KNF i Magdalena Wysocka, zastępca dyrektora Departamentu Spółek Publicznych w Urzędzie KNF, będący przedstawicielami KNF w Radzie PANA.

Deklaracja współpracy pomiędzy dwiema instytucjami nadzorczymi to dla nas wszystkich powód do ogromnej radości. To szansa na zbudowanie solidnych fundamentów stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego. To współdziałanie przyniesie nie tylko wzrost zaufania inwestorów, ale także podniesie standardy nadzoru, co przełoży się na lepszą ochronę interesów wszystkich uczestników rynku” – skomentował pan minister Jurand Drop.

Podpisane porozumienie jest ważnym krokiem w umocnieniu i pogłębieniu współpracy pomiędzy instytucjami. Określa zasady wzajemnej wymiany dokumentów lub informacji, zgodnie z przepisami Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Ustawą o biegłych rewidentach.

„Podpisane porozumienie jest kolejnym krokiem w kierunku zapewnienia wysokiej jakości informacji które, mam nadzieję, podniosą jakość standardów audytu i usług audytorskich oraz przyczynią się do zwiększenia pewności do sprawozdawczości finansowej w Polsce. To również ważny element budowania zaufania i zacieśnienia współpracy między instytucjami tworzącymi sieć bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.  Jest mi niezmiernie miło, że podczas dzisiejszej uroczystości swoją obecnością zaszczycił nas Pan Jurand Drop, co dodatkowo podkreśla rangę podpisanego dziś porozumienia” – podkreślił prezes PANA.

Porozumienie określa zasady przekazywania informacji, w granicach  dopuszczonych regulacjami ustawowymi, w tym o systemowych działaniach PANA wpływających na działalność biegłych rewidentów i firm audytorskich, jak też informowanie o planowanych spotkaniach z przedstawicielami firm audytorskich oraz członkami komitetów audytu. Umowa obejmuje również  przekazywanie ustaleń z prac Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA), dotyczące zadań KNF.

Na mocy podpisanego porozumienia PANA zobowiązała się do przekazywania KNF informacji dotyczących nieprawidłowości opisanych w raportach z kontroli PANA w zakresie funkcjonowania firm audytorskich wykonujących czynności rewizji finansowej na rzecz jednostek zainteresowania publicznego jak również w zakresie dotyczącym nieprawidłowości w czynnościach rewizji finansowej dotyczących tych jednostek. Będą także przekazywane informacje o wszczęciu i wynikach postępowań prowadzonych wobec podmiotów wykonujących audyt finansowy na rzecz ww. jednostek oraz o postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przez PANA w związku naruszeniami podczas  przeprowadzania badań ustawowych lub wykonywania innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych na rzecz jednostek zainteresowania publicznego.

W wyniku zawartego porozumienia KNF zobowiązała się do przekazywania Agencji informacji i dokumentów o podejmowanych działaniach systemowych wpływających na działalność biegłych rewidentów i firm audytorskich, spotkaniach z ich przedstawicielami oraz komitetami audytu, a także o wytycznych i rekomendacjach dla biegłych rewidentów oraz firm audytorskich. Przekazywane informacje będą również dotyczyć zidentyfikowanych przez KNF istotnych ryzyk sektorowych w zakresie sprawozdawczości finansowej, a także nałożonych przez Komisję kar zakazu pełnienia funkcji członka zarządu, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego.

Wymiana informacji obejmuje też przekazywanie Agencji ustaleń z prac Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dotyczących PANA.

Obie strony zobowiązały się również do organizacji spotkań roboczych w celu przeglądu realizacji postanowień porozumienia minimum raz w roku, jeśli zajdzie taka konieczność, z udziałem prezesa PANA i przewodniczącego KNF.

Aleksandra Siess

https://pana.gov.pl

Skip to content