Komunikat ws. opinii prawnej dr. hab. Bogusława Ulijasza

Komunikat ws. opinii prawnej dr. hab. Bogusława Ulijasza

W związku z opublikowaniem na stronie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów opinii prawnej dr. hab. Bogusława Ulijasza dot. podwykonawstwa Polska Agencja Nadzoru Audytowego uprzejmie informuje, że nie podziela poglądów prezentowanych przez autora tej opinii, w szczególności ujętych w konkluzjach pod nr.: 3, 4, 5, 6. Poza zakresem kompetencji PANA pozostają konkluzje sformułowane pod pkt. 7 i 8. PANA zauważa także, że konkluzja ujęta pod pkt. 1 jest niejednoznaczna.

PANA wskazuje, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie dozwalają firmie audytorskiej zlecenie całości badania (podzlecenie) a jedynie na podzlecenie niektórych czynności badania. Podzlecone czynności nie mogą mieć charakteru przeważającego. Niedopuszczalne jest tym samym podzlecenie czynności kluczowego biegłego rewidenta. Czynności kluczowego biegłego rewidenta stanowią bowiem istotę badania – jego sedno.

PANA zauważa także, że opinia dr. hab. Bogusława Ulijasza, wspomniana na wstępie, nie jest wyrazem woli jakiegokolwiek organu a stanowi jedynie wyraz poglądów jej autora.

Skip to content