Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2021 roku

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2021 roku

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, dalej: „ustawa”) firma audytorska jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru (dalej: „opłata”) za dany rok kalendarzowy w wysokości stanowiącej iloczyn stawki procentowej obowiązującej w danym roku kalendarzowym (dalej: „stawka”) i rocznych przychodów z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (dalej: „przychody”), jednak nie mniejszej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.

Stosownie do art. 55 ust. 2 ustawy, firma audytorska zatwierdzona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do wykonywania badań ustawowych w Rzeczypospolitej Polskiej) jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru za dany rok kalendarzowy, w wysokości stanowiącej iloczyn stawki procentowej obowiązującej w danym roku kalendarzowym i rocznych przychodów z tytułu badań ustawowych przeprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osiągniętych przez tę firmę w danym roku kalendarzowym.

Wysokość stawki na 2021 r. ustalona została na poziomie 2,80 %[1]

Firmy audytorskie wnoszą opłatę w następujących terminach[2]:

  • do 30 kwietnia 2021 r. – w wysokości iloczynu stawki oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych w pierwszym kwartale 2021r.;
  • do 31 lipca 2021 r. – w wysokości iloczynu stawki oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych w drugim kwartale 2021r.;
  • do 15 października 2021 r. – w wysokości sumy iloczynów stawki oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych w trzecim kwartale 2021r. i planowanych do osiągnięcia w czwartym kwartale 2021r.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) przypomina, że firmy audytorskie zobowiązane są do wnoszenia opłaty wyłącznie do Agencji na indywidualny rachunek bankowy. Każda firma audytorska otrzymała informację o indywidualnym numerze rachunku w pierwszym kwartale 2020r.

Agencja przypomina, że w przypadku opóźnienia w zapłacie opłaty z tytułu nadzoru pobiera się odsetki za zwłokę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020r. poz. 1325, z późn. zm.) i firma audytorska zobowiązana jest do ich naliczenia.  Przelew należy wówczas opisać wskazując odrębniekwotę główną opłaty oraz wysokość naliczonych odsetek – w tytule przelewu należy wpisać: opłata za I lub II lub III i IV kwartał 2021 – „x”, odsetki – „y”. Przypomina się, że odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (aktualnie 8,70 zł).

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy opłata z tytułu nadzoru nie może być mniejsza niż 20 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy[3].

Agencja informuje, że w 2021 r. obowiązuje minimalna opłata w wysokości 1033zł.

Minimalną opłatę wnoszą w terminie do 15 października 2021 r. firmy audytorskie:

  • które w 2021 r. nie osiągnęły przychodów w trzech pierwszych kwartałach danego roku kalendarzowego oraz nie planują osiągnąć przychodów w czwartym kwartale 2021 r. ;
  • w przypadku których wysokość opłaty obliczonej jako iloczyn stawki oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych w I, II i III kwartale i planowanych do osiągnięcia w IV kwartale 2021r., stanowiłaby kwotę mniejszą niż 1033 zł.

Agencja podkreśla, że do wniesienia opłaty obowiązane są wszystkie firmy audytorskie, bez względu na to, czy firma audytorska osiąga lub też nie przychody z tytułu wykonywania usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych.

Za nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących wnoszenia opłat z tytułu nadzoru firma audytorska podlega karze administracyjnej na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku niewywiązania się przez firmę audytorską z obowiązku wniesienia opłat z tytułu nadzoru Agencja wydaje decyzję administracyjną określającą wysokość opłaty, a w przypadku jej niewykonania nakłada w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji administracyjną karę pieniężną.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących wnoszenia opłaty, pytania prosimy kierować na adres e-mail: oplata@pana.gov.pl

[1] Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 listopada 2020r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2021 (M.P. poz. 1051).

[2] Por. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 2321). Rozporządzenie to określa m.in. sposób i terminy wnoszenia opłat, sposób i terminy rozliczenia opłat wraz z wzorem rocznego rozliczenia opłat.

[3] Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r.(M.P. poz. 137).

Arkadiusz Skotnicki

https://www.pana.gov.pl

Skip to content