Komunikat w sprawie aktualizacji danych na liście firm audytorskich w związku z prowadzeniem kontroli zdalnych

Uwaga! W dniu 14 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk  1570), która wprowadza również zmiany w ustawie o biegłych rewidentach. Ustawa, po jej opublikowaniu, wejdzie w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia.

Zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, dotyczą m.in. przeprowadzania przez Agencję kontroli w sposób zdalny. Nowe przepisy[1] wprowadzają przeprowadzanie kontroli, o  której mowa w art. 106 ust. 1 ustawy (tzw. kontrola planowa), w sposób zdalny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku prowadzenia kontroli w sposób zdalny doręczenie przez Agencję zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli wraz z innymi dokumentami[2] następować będzie na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w art. 57 ust. 2 pkt 12 ustawy, tj. adres poczty elektronicznej wskazany na liście firm audytorskich opublikowanej na stronie internetowej Agencji[3].

W związku z planowanym wejściem w życie powyższych regulacji Agencja zwraca uwagę na konieczność dokonania przez Państwa przeglądu danych kontaktowych firmy audytorskiej widniejących na liście, obejmujących numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów a także, jeżeli wymagają one aktualizacji, zgłoszenia do Agencji ich zmiany.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia zmiany danych podlegających wpisowi na listę firm audytorskich znajdą Państwo na stronie Agencji pod linkiem https://pana.gov.pl/formularze/aktualizacja-danych-na-liscie-firm-audytorskich-2/

[1] Art. 115a ustawy
[2] Art. 115b ust. 1 ustawy
[3] zgodne z art. 115b ust. 2 ustawy firma audytorska może wskazać Agencji inny adres poczty elektronicznej przeznaczony do doręczeń dokumentów związanych z prowadzoną kontrolą.

 

Skip to content