Komunikat po XXVIII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po XXVIII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

18 stycznia 2022 r. odbyło się XXVIII posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu Rady Agencji uczestniczyli:

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 4. Aleksandra Ostapiuk – Członek Rady Agencji,
 5. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 6. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 7. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 8. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
 9. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji,
 10. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji.

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów) Rada Agencji podjęła:

 • uchwałę nr 1/I/2022 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa dotyczącą uchwał:
  • nr 1901/30a/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie aktualizacji planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2021 r.,
  • nr 1903/30a/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • nr 1905/31a/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów,
  • nr 1906/31a/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji do spraw przygotowania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów,
  • nr 1907/31a/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. Statutu,
  • nr 1908/31a/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy usług hotelowych na organizację Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w dniach 5-6 września 2022 r. w formie stacjonarnej,
  • nr 1909/31a/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • nr 1910/31a/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru dostawcy usług wynajmu sal na potrzeby przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów,
  • nr 1912/31a/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru biegłych rewidentów,
  • nr 1913/31a/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia na 2022 r. kwoty, powyżej której przeprowadzana jest procedura przetargowa,
  • nr 1914/31a/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy systemu informatycznego do obsługi procesów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • nr 1943/31a/2021 z 3 grudnia 2021 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
  • nr 1944/31a/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie niższej składki członkowskiej.
 •  

Po dokonaniu analizy ww. uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, z późn. zm.), nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Rada Agencji, działając na podstawie art. 94m ust. 1 i art. 102 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym podjęła:

 • uchwałę nr 2/I/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1978/32a/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2022 roku.

Rada Agencji zapoznała się z zagadnieniami związanymi z przeprowadzaniem przez Agencję kontroli w firmach audytorskich oraz prowadzeniem postępowań administracyjnych i dyscyplinarnych. 

[1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.

Skip to content