preloader
 Komunikat po XXIX posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po XXIX posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

15 lutego 2022 r. odbyło się XXIX posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu Rady Agencji uczestniczyli:

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 4. Aleksandra Ostapiuk – Członek Rady Agencji,
 5. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 6. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 7. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 8. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji,
 9. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji.

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów) Rada Agencji podjęła:

 • uchwałę nr 3/I/2022 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa dotyczącą uchwał:
  • nr 1911/31a/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego na pokrycie poniesionych nakładów na lokal użytkowany przez Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie,
  • nr 1915/31a/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wytycznych w zakresie wizytacji,
  • nr 1945/31a/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. w przedmiocie zmiany wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2022 roku,
  • nr 1977/32a/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru dostawcy usług konferencyjno – hotelowych w celu zorganizowania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów,
  • nr 1979/32a/2021 z dnia 24 grudnia 2021 r. w sprawie zasad tworzenia i wzoru rocznego planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów dla każdej szczegółowej pozycji,
  • nr 1980/32a/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu kosztów realizacji zadań nadzoru Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2022 r.,
  • nr 1981/32a/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2022 r.,
  • nr 2012/32a/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 – „Rokiem Biegłego Rewidenta”

Po dokonaniu analizy ww. uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR), na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, z późn. zm.), nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Rada Agencji zapoznała się z zagadnieniami związanymi z przeprowadzaniem przez Agencję kontroli w firmach audytorskich.

Rada Agencji otrzymała informację o rozpoczęciu przez Agencję 7 lutego br. ogólnopolskiej kampanii społecznej[2] na temat znaczenia badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych. Kampania ma charakter edukacyjno-informacyjny i jest prowadzona w mediach publicznych i Internecie. Jej głównym celem jest przypomnienie istotnej roli badań sprawozdań finansowych dokonywanych przez biegłych rewidentów w celu zwiększenia wiarygodności informacji finansowych.

Rada Agencji uzyskała informację na temat aktywności, kierowanej przez przedstawiciela Agencji, Podgrupy do spraw Dochodzeń (ENFSG) działającej w ramach Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (ang. CEAOB).

Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat prowadzonego przez Agencję monitoringu procesu wdrożenia przez KRBR nowych Krajowych Standardów Kontroli Jakości. Agencja przekazała Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów uwagi dotyczące niezbędnych poprawek w projektach standardów, które będą stanowić podstawę nowego systemu Kontroli Jakości.

[1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział
w posiedzeniu.

[2] https://pana.gov.pl/kampaniaspoleczna/

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content