Czy wiesz, że wiarygodność informacji finansowej to fundament zaufania i bezpieczeństwa w gospodarce?

Podpisz stosowną umowę z firmą audytorską wpisaną na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. W ten sposób zwiększysz wiarygodność twojej firmy na rynku oraz ograniczysz ryzyko nadużyć i oszustw.

Jeśli powierzasz danej firmie swoje pieniądze...

pamiętaj, że zbadanie jej sprawozdania finansowego przez jedną z firm audytorskich z listy Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego to rzetelna i fachowa ocena kondycji finansowej podmiotu.

Zapoznaj się ze sprawozdaniem z badania przygotowanym przez biegłego rewidenta.

Kto czyta sprawozdania z badania, ten nie błądzi.

Dlaczego to ważne?

Lista firm audytorskich PANA oraz rejestr biegłych rewidentów KRBR pozwalają na zweryfikowanie wiarygodności podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego. Ich prowadzenie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i transparentność. Sposób wykonywania badań przez takie podmioty jest nadzorowany przez PANA.

kampania społeczna

Korzyści z badania sprawozdania finansowego

Dla inwestora

Jeśli inwestujesz w akcje, obligacje lub inne instrumenty finansowe, to pamiętaj, że:

 • badanie sprawozdania finansowego ma na celu sprawdzenie, czy sprawozdanie przedstawia jasny i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa, a także osiągniętego wyniku finansowego.
 • dane przedstawione w zbadanym sprawozdaniu finansowym zostały sprawdzone przez biegłego rewidenta – eksperta od poprawności danych finansowych.
 • w sprawozdaniu z badania znajdziesz opinię na temat sprawozdania finansowego wraz z oceną zdolności podmiotu do kontynuacji działalności w najbliższym okresie.

Dla przedsiębiorcy

Zbadanie sprawozdania finansowego to nie tylko wypełnienie obowiązku ustawowego. Czynność ta sprawi również, że:

 • otrzymasz bezstronną informację o kondycji finansowej Twojego przedsiębiorstwa – będzie ona pomocna przy podejmowaniu decyzji menedżerskich;
 • możesz zwiększyć wiarygodność Twojej firmy na rynku i potencjalnie zyskać w oczach ewentualnych inwestorów i kontrahentów;
 • wykryjesz ewentualne błędy i niedociągnięcia w rachunkowości twojej firmy, dzięki czemu będziesz w stanie poprawić jej efektywność i organizację;
 • ograniczysz ryzyko nadużyć lub oszustw w swojej firmie;
 • przyczynisz się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce.

O kampanii

Celem naszej kampanii edukacyjno-informacyjnej jest zaakcentowanie niezwykle istotnej roli badań sprawozdań finansowych dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce.

MARCIN OBRONIECKI

Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Dlaczego badanie sprawozdania finansowego jest ważne?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Dla inwestora, deponenta, obligatariusza

Badanie sprawozdania finansowego ma na celu sprawdzenie, czy sprawozdanie to przedstawia jasny i rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej danego podmiotu, a także osiągniętego wyniku finansowego. Dane przedstawione w zbadanym sprawozdaniu finansowym zostały sprawdzone przez biegłego rewidenta – eksperta od poprawności danych finansowych.

Z punktu widzenia inwestora ważne jest sprawozdanie z badania, w którym zawarta jest opinia na temat sprawozdania finansowego wraz z oceną zdolności podmiotu do kontynuacji działalności w najbliższym okresie.

Badanie sprawozdania finansowego powinien przeprowadzać biegły rewident wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Biegły rewident to osoba o najwyższych zawodowych kompetencjach w zakresie specjalistycznej wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów i audytu, reprezentująca zawód zaufania publicznego, którego wykonywanie oparte jest na obiektywizmie, uczciwości oraz przestrzeganiu etyki zawodowej. Sposób wykonywania pracy biegłych rewidentów jest nadzorowany przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego.

Posługujący się wszechstronną wiedzą o sposobie funkcjonowania podmiotów gospodarczych, rachunkowości i prawie podatkowym biegły rewident może w niezależny sposób ocenić wiarygodność danych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym. Swoją pracę wykonuje w oparciu o określone akty prawne (w tym o ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz o ustawę o rachunkowości), standardy wykonywania zawodu i odpowiednie procedury. Biegły rewident nie jest księgowym, to tytuł zawodowy, który otrzymuje się po odbyciu stosownych praktyk i aplikacji zawodowych oraz zdaniu rygorystycznych egzaminów potwierdzających szeroki zakresie wiedzy i przygotowanie do wykonywania tego zawodu.

Umowa na wykonanie badania sprawozdania finansowego powinna zostać zawarta tylko i wyłącznie z firmą audytorską wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, a badanie przeprowadzone przez biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Lista firm audytorskich oraz rejestr biegłych rewidentów pozwalają na zweryfikowanie wiarygodności podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego. Prowadzenie rejestrów publicznych ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i jego transparentność. Sposób wykonywania badań przez firmy audytorskie jest nadzorowany przez PANA.

Dla przedsiębiorcy

Badaniem objęte są m.in. roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność:

a) wszystkich spółek akcyjnych,

b) jednostek, których roczne sprawozdania finansowe są sporządzone zgodnie z MSR,

c) spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, których sprawozdania finansowe są sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie,

d) innych podmiotów, które w poprzedzającym roku obrotowym spełniły co najmniej dwa z warunków: 

 • - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
 • - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
 • - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki (czyli np. rada nadzorcza lub zgromadzenie wspólników), chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej.

Na podstawie uchwały organu zatwierdzającego sprawozdanie, kierownik jednostki zawiera z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego.

Kierownik badanej jednostki powinien zapewnić biegłemu rewidentowi, przeprowadzającemu badanie sprawozdania finansowego, dostęp do ksiąg rachunkowych oraz dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkich innych dokumentów, jak również udzielić wyczerpujących informacji, wyjaśnień i oświadczeń – niezbędnych do sporządzenia sprawozdania z badania.

W przypadku badania ustawowego, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka.

Tak, ale jego wykonanie niesie szereg korzyści. Zbadanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta – eksperta w swojej dziedzinie, to z punktu widzenia poszczególnych jednostek nie tylko wypełnienie ustawowego obowiązku, ale pewna inwestycja. Zbadanie sprawozdania uwiarygadnia wizerunek danego podmiotu oraz daje osobom zarządzającym korzyść wynikającą z zewnętrznego, obiektywnego spojrzenia na sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak również sporządzenia sprawozdania finansowego.

Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą grzywny albo ograniczenia wolności. Oprócz odpowiedzialności karnej może wystąpić również odpowiedzialność cywilna.

Oprócz tego, jednostki które nie poddały badaniu sprawozdań finansowych, a miały taki obowiązek, nie mogą dokonać podziału lub pokrycia wyniku finansowego. Nie mogą również wypłacić należnych dywidend, ani dokonać zwiększenia kapitału zapasowego lub pokrycia straty z lat ubiegłych, ponieważ takie czynności będą bezskuteczne.

Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone nie później niż w terminie trzech miesięcy począwszy od dnia bilansowego, a zatwierdzone w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego. Zbadanie sprawozdania powinno nastąpić przed jego zatwierdzeniem przez organ zatwierdzający.

Często jest tak, że rok rachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W takim wypadku terminy przedstawiają się następująco:

 • - Dzień bilansowy: 31 grudnia
 •  
 • - Sporządzenie sprawozdania finansowego: do 31 marca
 •  
 • - Pomiędzy sporządzeniem a zatwierdzeniem sprawozdania finansowego następuje jego zbadanie
 •  
 • - Zatwierdzenie sprawozdania finansowego: do 30 czerwca
 •  

Terminy te mogą ulec zmianie na podstawie odrębnych przepisów.

Jak najbardziej – jest to wtedy tak zwane dobrowolne badanie, co jest częstą praktyką na rynku, stosowaną m.in. przez podmioty, które chcą uwiarygodnić swoją działalność na rynku i zapewnić kontrahentom lub inwestorom odpowiednią jej przejrzystość.

Zbadanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta to nie tylko wypełnienie obowiązku ustawowego. Czynność ta sprawi również, że:

 • - otrzymasz bezstronną informację o kondycji finansowej Twojej firmy - będzie ona pomocna przy podejmowaniu decyzji menedżerskich;
 •  
 • - możesz zwiększyć wiarygodność Twojej firmy na rynku i potencjalnie zyskać w oczach ewentualnych inwestorów i kontrahentów;
 •  
 • - wykryjesz ewentualne błędy i niedociągnięcia w rachunkowości Twojej firmy, dzięki czemu będziesz w stanie poprawić jej efektywność i organizację;
 •  
 • - ograniczysz ryzyko nadużyć lub oszustw w swojej firmie;
 •  
 • - przyczynisz się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce.

Umowa na wykonanie badania musi zostać zawarta tylko i wyłącznie z firmą audytorską wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, a badanie przeprowadzone przez działającego w imieniu tej firmy biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t.j. Dz.U.2021.217, ze zm.

 • Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, ze zm.

Jesteśmy obecni w social media zapraszamy do śledzenia naszych bieżących wiadomości: