Komunikat po XXIV posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po XXIV posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

22 października 2021 r. odbyło się XXIV posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)¹. W posiedzeniu Rady Agencji uczestniczyli:

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 4. Aleksandra Ostapiuk – Członek Rady Agencji,
 5. Pani Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 6. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 7. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 8. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
 9. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji.

Na posiedzeniu Rada Agencji, w związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), podjęła:
– uchwałę nr 36/I/2021 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa:

 • nr 1756/27a/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 • nr 1757/27a/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wsparcia finansowego na pokrycie poniesionych nakładów na lokal użytkowany przez Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Wrocławiu,
 • nr 1758/27a/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru kancelarii prawnej do obsługi prawnej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 • nr 1759/27a/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru kancelarii prawnej do wsparcia prawnego obsługi organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 • nr 1797/27a/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie niższej składki członkowskiej,
 • nr 1803/28a/2021 z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy usług tłumaczenia,
 • nr 1804/28a/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dostawcą usług tłumaczenia,
 • nr 1805/28a/2021 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 • nr 1806/28a/2021 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw przygotowania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów,
 • nr 1808/28a/2021 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie dofinansowania konferencji współorganizowanej przez Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Kielcach,
 • nr 1809/28a/2021 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2022 roku,
 • nr 1840/28a/2021 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
 • nr 1841/28a/2021 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
 • nr 1843/28a/2021 z dnia 26 września 2021 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów do Komitetu Standardów Rachunkowości,
 • nr 1845/29/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie rekomendowania przedstawicieli Polskiej Izby Biegłych Rewidentów do Komisji Egzaminacyjnej.

Po dokonaniu analizy ww. uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, z późn. zm.), do sądu administracyjnego.

Na posiedzeniu Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat postępowań administracyjnych i dyscyplinarnych prowadzonych przez Agencję oraz na temat udziału Agencji w:

 • postępowaniach dyscyplinarnych przed Krajowym Sądem Dyscyplinarnym i Krajowym Rzecznikiem Dyscyplinarnym po przystąpieniu w charakterze strony,
 • postępowaniach karnych oraz postępowaniach sądowo-administracyjnych.

Ponadto Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat stanu prac PIBR obejmującego tłumaczenie oraz przyjmowanie standardów, wytycznych, zasad etyki zawodowej, wskazówek dotyczących standardów wykonywania zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania PIBR do wdrożenia przez firmy audytorskie nowych Krajowych Standardów Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Zarządzania Jakością oraz krajowego standardu regulującego zakres prac niezbędnych do wyrażenia opinii, czy badane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z jednolitym europejskim formatem raportowania (ESEF).

Podczas posiedzenia Rady Agencji omówiono zagadnienia związane z przeprowadzaniem przez Agencję kontroli w firmach audytorskich.

Rada Agencji podjęła w trybie obiegowym następujące uchwały:

 • w dniu 13 października 2021 r. uchwałę nr 34/I/2021 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1760/27a/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (link do uchwały),
 • w dniu 19 października 2021 r. uchwałę nr 35/I/2021 w sprawie opinii do projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (nr z wykazu prac 197 – link).

¹W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu

Skip to content