Komunikat po XLVII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po XLVII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

27 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 4. Anna Napiórkowska – Członek Rady Agencji,
 5. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 6. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 7. Renata Oszast – Członek Rady Agencji,
 8. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji,
 9. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
 10. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji.

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), Rada Agencji podjęła uchwałę:

 • nr 7/I/2023 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa, dotyczącą uchwał:
  • nr 12/2022 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wykonania Planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za 3 kwartały 2022 r.,
  • nr 2548/47/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • nr 2549/47/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rekomendowania przedstawicieli do wzięcia udziału w obradach walnych zgromadzeń biegłych rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • od nr 2608/47a/2023 do nr 2609/47a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia
   30 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • nr 2610/47a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 stycznia 2023 r.
   w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia za pełnienie funkcji w organach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i w innych podmiotach,
  • nr 2618/47a/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym.

Po dokonaniu analizy ww. uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302, ze zm.), nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Rada Agencji podjęła uchwałę:

 • nr 8/I/2023 w sprawie zatwierdzenia wykazu firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2022 r. (link do wykazu)

Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat przychodów firm audytorskich z ustawowych badań jednostek zainteresowania publicznego (JZP).

Rada Agencji zapoznała się z informacją o uzyskaniu przez organ nadzoru audytowego Ukrainy (APOB) statusu obserwatora przy Komitecie Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA) przy istotnym wsparciu procesu ze strony Agencji.

[1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.

Skip to content