Komunikat po XLII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po XLII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

15 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 4. Anna Napiórkowska – Członek Rady Agencji,
 5. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 6. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 7. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 8. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji,
 9. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji,
 10. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), Rada Agencji podjęła uchwały:

 • nr 34/I/2022 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa dotyczącą uchwał:
  • nr 2233/41a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie przekazania do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego listy biegłych rewidentów, którzy w roku 2021 nie dopełnili obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów,
  • nr 6/2022 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wykonania Planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w roku 2021,
  • nr 7/2022 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie stwierdzenia przekroczenia poszczególnych tytułów wydatków/kosztów rocznego Planu finansowego PIBR w roku 2021,
  • nr 2335/42/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 sierpnia 2022 r.
   w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyboru dostawcy systemu informatycznego do obsługi procesów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • nr 2337/42a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 2 września 2022 r.
   w sprawie zastrzeżeń Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego przedstawionych do uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz krajowego standardu badania 220 (Z),
  • nr 2338/42a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 września 2022 r.
   w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru kancelarii prawnej do obsługi prawnej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • nr 2339/42a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 września 2022 r.
   w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej oraz wyrażenia zgody na zlecenie świadczenia usług,
  • nr 2340/42a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 września 2022 r.
   w sprawie ustanowienia pełnomocnika Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • nr 2347/42a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 20 września 2022 r.
   w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy usług hotelowych na organizację Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w dniach 12-14 czerwca 2022 r.,
  • nr 2370/42a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 20 września 2022 r.
   w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie niższej składki członkowskiej,
  • od nr 2379/43a/2022 do nr 2382/43a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
   z dnia 4 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
 • nr 36/I/2022 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa dotyczącą uchwały nr 1/2022 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 5 września 2022 r. w sprawie Regulaminu obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Po dokonaniu analizy ww. uchwał, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302), nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Rada Agencji podjęła uchwałę:

 • nr 35/I/2022 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale w sprawie oceny, czy niepodlegająca zatwierdzeniu uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów narusza przepisy prawa[2]

Rada Agencji, działając na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym podjęła uchwałę:

 • nr 37/I/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów nr 2/2022 z dnia 6 września 2022 r. w sprawie statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. (link do uchwały)

Mając na uwadze fakt, że krajowe standardy kontroli jakości stanowią podstawowe narzędzie, którym posługują się firmy audytorskie (dalej także FA) i biegli rewidenci oraz uwzględniając, że Krajowa Rada Biegłych Rewidentów ustaliła dzień 1 stycznia 2023 r. jako termin ich wejścia w życie, a także w oczekiwaniu na prawomocne rozstrzygnięcie sądu administracyjnego – w przedmiocie skargi Krajowej Rady Biegłych Rewidentów na zastrzeżenia Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, co powoduje trudny do przewidzenia moment wejścia w życie wspomnianych standardów – chcąc uniknąć pojawienia się ryzyka konieczności nagłego podejmowania przez firmy audytorskie działań związanych z ich wdrożeniem, Rada Agencji podjęła uchwałę:

 • nr 38/I/2022 w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu 220 (Zmienionego). (link do uchwały)

Uchwała Rady Agencji ma na celu zapobieżenie niepewności regulacyjnej i zapewnienie stabilnej ramy prawnej do prawidłowego funkcjonowania, równych szans i rozwoju rynku firm audytorskich i biegłych rewidentów. Agencja, dostrzegając konieczność wspierania firm audytorskich w procesie wdrożenia standardów, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorców, planuje kontynuowanie działań informacyjnych i edukacyjnych, oraz monitorowanie właściwego wykonywania zadań ustawowych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, polegających między innymi na przygotowaniu członków samorządu zawodowego do wdrożenia nowych standardów.

Dostosowanie i wdrożenie do 1 stycznia 2023 r. systemów wewnętrznej kontroli jakości firm audytorskich stosownie do postanowień KSKJ 1[3] oznacza, że w okresie jednego roku od dnia ich wdrożenia (okres przejściowy) firma audytorska dokona oceny systemu wewnętrznej kontroli jakości zgodnie z paragrafami 53 – 54 KSKJ 1. Zaplanowany został harmonogram wspierających firmy audytorskie kontroli tematycznych dotyczących oceny systemu wewnętrznej kontroli w okresie przejściowym, co umożliwi opracowanie wskazówek do ulepszenia i autokontroli wewnętrznych systemów kontroli jakości dla różnej skali działalności FA.

W celu wyjaśnienia skutków wprowadzenia rotacji kontrolera jakości zwraca się uwagę na fakt, że obowiązkowa zmiana kontrolera jakości wykonania zlecenia będzie następować po maksymalnie czterech latach pełnienia takiej funkcji na zleceniu, a ewentualna powtórna nominacja dla tej samej osoby mogłaby następować po co najmniej dwóch latach przerwy. Termin ww. rotacji będzie liczony od dnia dostosowania i wdrożenia KSKJ 1, tj. 1 stycznia 2023 r. Oznacza to w praktyce, że większość firm audytorskich będzie miała co najmniej cztery lata na wdrożenie powyższej zmiany.

[1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.

[2] Uchwała korygująca związana jest z uchwałą nr 2271/38a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2021, po analizie nie znaleziono przesłanek do jej zaskarżenia do sądu administracyjnego na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, o której to jest mowa w komunikacie po XL i XLI posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

[3] Krajowy Standard Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” opracowanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB)

Skip to content