Komunikat po LXI posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

19 grudnia 2023 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu, na podstawie art. 94l ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, ze zm.), odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA). W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Piotr Patkowski – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Anna Napiórkowska – Członek Rady Agencji,
 4. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 5. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 6. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 7. Renata Oszast – Członek Rady Agencji,
 8. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji,
 9. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
 10. Dariusz Wosztak – Członek Rady Agencji.

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), Rada Agencji podjęła uchwałę:

 • nr 46/I/2023 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa, dotyczącą następujących uchwał:
  • nr 4/X/2023 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 18 października 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat Regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • nr 169/6a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie Regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • nr 180/6a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy samochodu służbowego,
  • nr 181/7/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • nr 182/7/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie harmonogramu posiedzeń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w 2024 r.,
  • nr 183/7/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przyznania odznaki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • nr 201/7/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie niższej składki członkowskiej,
  • nr 203/7a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyboru dostawcy samochodu służbowego,
  • nr 204/7a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 listopada 2023 r. w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Komisji Egzaminacyjnej.

Po dokonaniu analizy ww. uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Rada Agencji, działając na podstawie art. 94m ust. 1 i art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, ze. zm.), podjęła uchwałę:

 • nr 47/I/2023 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 207/7a/2023 z dnia 17 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (link do uchwały)

Rada Agencji, działając na podstawie art. 94m i art. 94g pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, ze zm.), podjęła uchwałę:

 • nr 48./I/2023 w sprawie przyjęcia Planu Działania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w 2024 r. (link do uchwały)

Rada Agencji przyjęła następujący harmonogramu posiedzeń w 2024 r.:

 • 23 stycznia 2024 r.
 • 20 lutego 2024 r.
 • 19 marca 2024 r.
 • 23 kwietnia 2024 r.
 • 21 maja 2024 r.
 • 25 czerwca 2024 r.
 • 16 lipca 2024 r.
 • 23 lipca 2024 r.
 • 20 sierpnia 2024 r.
 • 17 września 2024 r.
 • 15 października 2024 r.
 • 12 listopada 2024 r.
 • 3 grudnia 2024 r.
 • 17 grudnia 2024 r.

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content