Komunikat po IV posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego II kadencji

Komunikat po IV posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego II kadencji

23 kwietnia 2024 r., na podstawie art. 94l ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, ze zm.), odbyło się IV posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) drugiej kadencji[1]. W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Jacek Gdański – Prezes Agencji
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Joanna Stachura – Członek Rady Agencji,
 4. Marta Niżałowska-Pactwa – Członek Rady Agencji,
 5. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji,
 6. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 7. Wojciech Kutyła – Członek Rady Agencji,
 8. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 9. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
 10. Adam Młodkowski – Członek Rady Agencji.

 Po dokonaniu analizy uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Agencji w ramach nadzoru publicznego nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), podjęła uchwałę nr 14/II/2024 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa stwierdzającą, że nie znaleziono przesłanek do zaskarżenia niżej wskazanych uchwał:

 • nr 253/9/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie regulaminu działania regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 • nr 255/9/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na 2024 r. kwoty, powyżej której przeprowadzana jest procedura przetargowa,
 • nr 257/9/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wytycznych w zakresie inspekcji szkoleń przeprowadzanych w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przez Regionalne Oddziały Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 • nr 261/9/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu wydatków środków zgromadzonych na funduszu celowym na działalność szkoleniową,
 • nr 263/9/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie regulaminu przyznawania patronatów przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów,
 • od nr 374/9/2024 do nr 380/9/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
 • nr 381/10/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 • nr 382/10/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad ubiegania się o niższą składkę członkowską biegłych rewidentów,
 • od nr 383/10/2024 do nr 391/10/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie skreślenia z wykazu jednostek uprawnionych,
 • od nr 407/10/2024 do nr 416/10/2024 z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
 • nr 417/10/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji organizacyjno-programowej ds. Dorocznej Konferencji Audytingu w 2024 r.,
 • nr 419/10/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 29 lutego 2024 r. w  sprawie dokonania wyboru i ustalenia listy Regionalnych Oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów prowadzących szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów podlegających inspekcji w 2024 roku,
 • nr 454/11/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 19 marca 2024 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie organizacji XXV Dorocznej Konferencji Audytingu,
 • nr 464/11a/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 15 kwietnia 2024 r. w przedmiocie uchylenia uchwały w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy z dostawcą; (dot. uchwały nr 254/9/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy z dostawcą),
 • nr 1/X/2024 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wykonania Planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za III kwartały 2023 rok.

Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1 i art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym podjęła uchwały:

 • nr 15/II/2024 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 392/10/2024 z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2024 roku (link do uchwały);
 • nr 16/II/2024 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 393/10/2024 z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2025 roku (link do uchwały);
 • nr 17/II/2024 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 463/11a/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2024 roku (link do uchwały);
 • nr 18/II/2024 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 418/10/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Komisji Egzaminacyjnej. (link do uchwały)

Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat realizacji planu kontroli 2023/2024 według stanu na 31 marca 2024 r. oraz informacją o realizacji planów kontroli w latach 2020-2024 z perspektywą do 2025 roku.

Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat realizacji zadań określonych w planie działalności Agencji w I kwartale 2024 r. oraz o zadaniach zaplanowanych do realizacji w II kwartale 2024 r.

[1] W posiedzeniu Rady Agencji zapewniony został udział przy użyciu środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przekazywanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym.

Skip to content