Komunikat po III posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego II kadencji

Komunikat po III posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego II kadencji

19 marca 2024 r., na podstawie art. 94l ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 ze zm.), odbyło się III posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) drugiej kadencji[1]. W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Jacek Gdański – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Joanna Stachura – Członek Rady Agencji,
 4. Marta Niżałowska-Pactwa – Członek Rady Agencji,
 5. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji,
 6. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 7. Wojciech Kutyła – Członek Rady Agencji,
 8. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 9. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
 10. Adam Młodkowski – Członek Rady Agencji.

Po dokonaniu analizy uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Agencji w ramach nadzoru publicznego nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), podjęła uchwałę nr 9/II/2024 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa stwierdzającą, że nie znaleziono przesłanek do zaskarżenia niżej wskazanych uchwał:

 • nr 210/8/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na 2024 r.,
 • nr 211/8/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad tworzenia i wykorzystania funduszu celowego,
 • nr 213/8/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wzoru rocznego sprawozdania z działalności regionalnego oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 • nr 241/8a/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz celowy na działalność szkoleniową,
 • nr 242/8a/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2024 roku,
 • nr 252/9/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 • nr 256/9/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dostawcą,
 • nr 258/9/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie skreślenia z wykazu jednostek uprawnionych,
 • nr 259/9/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie skreślenia z wykazu jednostek uprawnionych,
 • nr 260/9/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie dokonania wyboru i ustalenia listy jednostek uprawnionych do prowadzenia szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów podlegających wizytacji w 2024 roku,
 • nr 262/9/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie likwidacji Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Radomiu,
 • nr 327/9/2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie niższej składki członkowskiej.

Rada Agencji podjęła uchwałę:

 • nr 10/II/2024 w sprawie zatwierdzenia wykazu firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2023 r. (link do wykazu)

Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat realizacji planu działalności Agencji za 2023 r. oraz planowanym harmonogramem prac Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dotyczącym atestacji sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju w okresie przejściowym.

[1] W posiedzeniu Rady Agencji zapewniony został udział przy użyciu środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przekazywanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym.

Skip to content