Komunikat po II posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego II kadencji

Komunikat po II posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego II kadencji

20 lutego 2024 r., na podstawie art. 94l ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 ze zm.), odbyło się II posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) drugiej kadencji[1].

W posiedzeniu uczestniczyli:

 

 1. Jacek Gdański – Prezes Agencji
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Joanna Stachura – Członek Rady Agencji,
 4. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji,
 5. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 6. Wojciech Kutyła – Członek Rady Agencji,
 7. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 8. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
 9. Adam Młodkowski – Członek Rady Agencji.

 

Po dokonaniu analizy uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Agencji w ramach nadzoru publicznego nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), podjęła uchwałę nr 6/II/2024 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa stwierdzającą, że nie znaleziono przesłanek do zaskarżenia niżej wskazanych uchwał:

 • nr 202/7a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 listopada 2023 r.
  w sprawie wyrażenia opinii na temat Regulaminu działania Krajowej Komisji Rewizyjnej,
 • nr 5/X/2023 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu działania Krajowej Komisji Rewizyjnej,
 • nr 212/8/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 20 grudnia 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • nr 244/8a/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia wzoru zawiadomienia o podjęciu i formie wykonywania zawodu lub zaprzestaniu wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta oraz o powiązaniu biegłego rewidenta
  z firmą audytorską,
 • nr 250/8a/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów,
 • nr 251/8a/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania zastępcy Krajowego Rzecznika Praw Biegłych Rewidentów.

Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1 i art. 102 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, ze zm.), uwzględniając uchwałę nr 3/II/2024 Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie przedłużenia terminu na rozpatrzenie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 205/7a/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r.
w sprawie okresu rozliczeniowego i minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów, zatwierdziła uchwałę nr 205/7a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie okresu rozliczeniowego i minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. (link do uchwały)

Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat działań Agencji związanych z postępowaniami administracyjnymi i dyscyplinarnymi prowadzonymi w IV kwartale 2023 r.

[1] W posiedzeniu Rady Agencji zapewniony został udział przy użyciu środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przekazywanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym.

 

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content