Komunikat po I posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego II kadencji

Komunikat po I posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego II kadencji

30 stycznia 2024 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu, na podstawie art. 94l ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 ze zm.), odbyło się I posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) drugiej kadencji. W posiedzeniu uczestniczyli:

  1. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
  2. Joanna Stachura – Członek Rady Agencji,
  3. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji,
  4. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
  5. Wojciech Kutyła – Członek Rady Agencji,
  6. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
  7. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
  8. Adam Młodkowski – Członek Rady Agencji.

Po dokonaniu analizy uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Agencji w ramach nadzoru publicznego nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), podjęła uchwałę nr 1/II/2024 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa stwierdzającą, że nie znaleziono przesłanek do zaskarżenia niżej wskazanych uchwał:

  • nr 206/7a/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej,
  • nr 208/7a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany harmonogramu posiedzeń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w 2023 r.,
  • nr 209/8/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • od nr 237/8/2023 do nr 238/8/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu składek członkowskich,
  • nr 239/8/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
  • nr 243/8a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie organizacji XXV Dorocznej Konferencji Audytingu

Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1 i art. 102 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 5 i art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. e) i ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1015, ze zm.), zatwierdziła uchwałę nr 214/8/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 20 grudnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej. (link do uchwały)

Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat wykonania planów kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego według stanu do 31 grudnia 2023 r.

 

 

 

Skip to content