preloader

Komunikat PANA w zakresie wpływu SARS-CoV-2 na badanie sprawozdań finansowych

W związku z ogłoszeniem przez Rząd stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) pragnie zauważyć, iż obecna sytuacja nie powinna negatywnie wpłynąć na jakość przeprowadzanych badań sprawozdań finansowych, które powinny być w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i Krajowymi Standardami Badania1 . W obecnych okolicznościach niezbędnym może okazać się natomiast dodatkowy czas potrzebny na przeprowadzenie wszystkich wymaganych procedur badania, nawet w przypadku wystąpienia ryzyka opóźnienia w raportowaniu
W opinii PANA, biegli rewidenci, w szczególności powinni zaprojektować procedury badania polegające na sprawdzeniu, czy ocena kontynuacji działalności dokonana przez zarząd jednostki została zaktualizowana w celu uwzględnienia wszystkich istotnych informacji dostępnych do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, wraz z odpowiednim jej ujawnieniem w sprawozdaniu finansowym. W przypadku, gdyby nie zostało to zrobione, biegli rewidenci powinni zwrócić się do zarządu o przedstawienie aktualizacji oceny kontynuacji działalności i/lub przedstawienie odpowiednich ujawnień w sprawozdaniu finansowym.
Biegli rewidenci powinni komunikować się z odpowiednimi organami badanych jednostek, w celu jasnego określenia oczekiwań co do poziomu ujawnienia, którego oczekuje się w rocznych sprawozdaniach finansowych, w celu poinformowania o wpływie i ryzyku COVID-19 na badaną jednostkę.
Jednocześnie warto zauważyć, że w związku z rozwiązaniami proponowanymi przez Rząd w ustawie zmieniającej ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przez jednostki ustawowych obowiązków w zakresie sprawozdawczości finansowej, trwają zaawansowane prace legislacyjne, w których PANA bierze udział, nad wydłużeniem terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. W opinii PANA powyżej wskazane rozwiązania mogą mieć wpływ na przesunięcie terminu wydania sprawozdania z badania. Pozwoli to biegłym rewidentom na dokonanie bardziej wiarygodnej oceny sytuacji finansowej i majątkowej jednostek pod kątem kontynuacji działalności.
  1. Przez Krajowe Standardy Badania należy rozumieć Krajowe Standardy Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, zmienionej uchwałą nr 3589/54/2019 KRBR z dnia 7 maja 2019 r.

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content