preloader

Stanowisko KEONA z 25 marca 2020 r. w sprawie wpływu SARS-CoV-2 na badanie sprawozdań finansowych

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) jako członek KEONA (ang. CEAOB) przekazuje w niniejszym komunikacie najważniejsze kwestie zasygnalizowane w stanowisku ogłoszonym przez KEONA w dniu 25 marca 2020 r. w sprawie wpływu wirusa SARS–CoV-2 na badanie sprawozdań finansowych.
KEONA przyjmuje do wiadomości oświadczenie ESMA w sprawie wpływu bieżącej sytuacji na kalkulację oczekiwanych strat kredytowych zgodnie z MSSF 9, a także oświadczenie ESMA w sprawie zalecanych działań uczestników rynku finansowego, w szczególności w zakresie ujawniania informacji i sprawozdawczości finansowej.
KEONA w swoim stanowisku, podzielanym również przez PANA, zwróciła uwagę na wymienione poniżej obszary, które mają istotne znaczenie dla przeprowadzania badań sprawozdań finansowych w sytuacji pandemii:
Uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania
KEONA podkreśliła, że obowiązkiem audytora jest uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania przed wydaniem sprawozdania z badania. Wydaje się, iż ograniczenia dostępu i podróży, a także ograniczona dostępność personelu ze względów zdrowotnych mogą osłabić zdolność biegłego rewidenta do uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania.
W przypadku badań sprawozdań skonsolidowanych zarówno biegły rewident badający sprawozdanie skonsolidowane, jak i biegli rewidenci badający jednostkowe sprawozdania finansowe poszczególnych jednostek należących do Grupy Kapitałowej, powinni dostosować swoje podejście do badania do bieżących okoliczności. KEONA zaleca, aby biegli rewidenci wykorzystywali w miarę możliwości alternatywne środki, w tym technologię.
Zakończenie badania sprawozdania finansowego przy jednoczesnym zadbaniu o jego wysoką jakość, w obecnych okolicznościach, może wymagać dodatkowego czasu, co z kolei może wpłynąć na terminy raportowania. W rezultacie biegli rewidenci mogą być zmuszeni do odroczenia wydania sprawozdania z badania, a w sytuacji, gdy nie będą w stanie uzyskać niezbędnych dowodów badania, mogą uznać za niezbędne dokonanie modyfikacji swojej opinii z badania.
Kontynuacja działalności
Biegli rewidenci muszą zwrócić szczególną uwagę na ocenę jednostki dotyczącą jej zdolności do kontynuowania działalności. Biorąc pod uwagę obecną sytuację, niepewność wokół prognoz dla gospodarek na całym świecie, a także większą niepewność dotycząca perspektyw dla wielu podmiotów, ocena zdolności do kontynuacji działalności może stanowić wyzwanie. Biegli rewidenci powinni rozważyć wpływ dokonanej przez siebie oceny zdolności do kontynuacji działalności na sprawozdanie z badania a także komunikować swoje stanowisko w zakresie zdolności do kontynuacji działalności osobom sprawującym nadzór w badanej jednostce. KEONA zaznacza, iż mogą również wystąpić przypadki, w których jednostka może wymagać zastosowania rachunkowości opartej na likwidacji.
Zdarzenia po dacie bilansu
KEONA zaznacza, iż w przypadku większości jednostek kryzys pojawił się po zakończeniu roku obrotowego. Biegli rewidenci będą musieli ocenić, czy ujawnienia dokonane przez jednostkę, dotyczące wpływu epidemii Covid-19 na jej działalność, sytuację finansową i przyszłe wyniki ekonomiczne, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym, są odpowiednie w świetle obowiązujących ram sprawozdawczości finansowej i czy występuje okoliczność wskazująca na konieczność zawarcia odpowiedniego ujawnienia w tym zakresie w sprawozdaniu z badania. W pewnych okolicznościach biegli rewidenci będą zmuszeni odpowiednio zmodyfikować swoje sprawozdania z badania.
Raportowanie i komunikacja
KEONA podkreśliła, aby biegli rewidenci zwracali odpowiednią uwagę na ocenę, czy opis sytuacji finansowej jednostki, główne ryzyka i niepewności, z którymi się zmaga, oraz jej prawdopodobny przyszły rozwój, są zgodne z wiedzą, którą uzyskali w ramach wykonywania procedur badania. KEONA zaakcentowała, iż ważna jest bieżąca i właściwa komunikacja biegłych rewidentów z kierownictwem jednostki i osobami sprawującymi nadzór, w zakresie wpływu epidemii Covid-19 na prace związane z badaniem, a także na jednostkę i jej sprawozdanie finansowe. W stosownych przypadkach biegli rewidenci mogą zdecydować o zawarciu kluczowej kwestii badania w swoim sprawozdaniu z badania.
KEONA przypomina również, że zgodnie z obowiązującymi standardami oraz rozporządzeniem 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., odpowiednie kwestie mogą wymagać zgłoszenia odpowiednim organom działającym w ramach badanej jednostki lub poza nią.
Pełna wersja stanowiska KEONA, o którym mowa w niniejszym komunikacie dostępna jest pod poniższym linkiem:
https://ec.europa.eu/info/files/200325-ceaob-statement-covid-19_en

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content