Przypomnienie o konieczności dostosowania Systemów Wewnętrznej Kontroli Jakości do zmian w ustawie o biegłych rewidentach do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Agencja przypomina, że 31 sierpnia 2020 r. jest datą graniczną do wprowadzenia zmian dostosowujących Systemy Wewnętrznej Kontroli Jakości do zmian w ustawie o biegłych rewidentach. Obowiązek ten został wprowadzony w art. 39 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1571).
Kluczowe kwestie wymagające uwzględnienia w ramach zmian dostosowujących System Wewnętrznej Kontroli Jakości do wymogów zmienionej ustawy o biegłych rewidentach to:
  1. Konieczność przygotowania polityk i procedur dla wykonywania i dokumentowania usług atestacyjnych innych, niż badania oraz dla usług pokrewnych.
  2. Konieczność przygotowania rozwiązań organizacyjnych służących zapobieganiu zagrożeniom dla niezależności również w przypadku wykonywania usług atestacyjnych innych, niż badania oraz usług pokrewnych.
  3. Konieczność zapewnienia archiwizacji zleceń atestacyjnych innych, niż badania jak również zleceń usług pokrewnych.
Powyższe kwestie zostały szerzej omówione w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r
„Zgodnie z obowiązującymi od 1.01.2020 r. przepisami ustawy o biegłych, firma audytorska powinna sporządzać dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz dokumentację corocznej oceny systemu wewnętrznej kontroli jakości w języku polskim (art. 50 ustawy o biegłych). W języku polskim powinna być również – stosownie do art. 67 ust. 4a ustawy, sporządzana dokumentacja klienta oraz akta badania (wyjątkami wskazanymi w ustawie tj. dokumentacja o której mowa w ust. 3 pkt 4a oraz w ust. 4 pkt 7, 10 i 13 może być sporządzana w języku obcym, ale na potrzeby kontroli należy zapewnić jej tłumaczenie). Z uwagi, iż przepisy te weszły w życie z dniem 01.01.2020 r. mają one zastosowanie do wszystkich zleceń prowadzonych, „będących w toku” przez firmę audytorską na ten dzień oraz zleceń rozpoczętych po tym dniu. Jak już zostało wspominane, przepis o charakterze intertemporalnym zawarty w art. 39 ustawy zmieniającej umożliwia firmom audytorskim dostosowanie się do nowych wymogów do dnia 31 sierpnia 2020 r. Analogicznie należy interpretować obowiązek zawarty w art. 67 ust. 5a dotyczący zamknięcia akt zleceń usług atestacyjnych innych niż badanie oraz akt zleceń usług pokrewnych nie później niż 60 dni po dniu sporządzenia sprawozdania z wykonania tych usług i 5-letniego okresu ich przechowywania. Z uwagi, iż przepis ten obowiązuje od 1.01.2020r. ma on zastosowanie do zleceń, które na ten dzień były „w toku”, czyli nie zostały zamknięte oraz do zleceń rozpoczętych po tym dniu.”
W załączeniu przedstawiamy pismo Ministerstwa Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r.

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content