preloader

Komunikat po III posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

W dniu 29 kwietnia 2020 r. odbyło się III posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)1. W posiedzeniu Rady uczestniczyli:
 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Aleksandra Ostapiuk – Członek Rady Agencji,
 4. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 5. Paweł Rudolf – Członek Rady Agencji,
 6. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 7. Joanna Wielgórska – Leszczyńska – Członek Rady Agencji
 8. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 9. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji.
 10. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
Członkowie Rady Agencji m.in. przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów od nr 821/9/2020 do nr 823/9/2020, od nr 825/9/2020 do nr 838/9/2020, od nr 889/10/2020 do nr 906/10/2020 naruszają przepisy prawa. Po analizie ww. uchwał nie stwierdzili podstaw do zaskarżenia wskazanych uchwał do sądu administracyjnego.
Członkowie Rady wysłuchali również informacji w przedmiocie wpisów do rejestru biegłych rewidentów i na listę firm audytorskich. Prezes Agencji poinformował, że po przeprowadzeniu:
 • analizy uchwał od nr 860/10/2020 do nr 874/10/2020 oraz nr 883/10/2020, a także weryfikacji akt postępowania administracyjnego i postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wpisu do rejestru biegłych rewidentów nie znaleziono podstaw do stwierdzenia, że istnieją przesłanki do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 17 ust. 7 ustawy;
 • analizy uchwał od nr 881/10/2020 do nr 882/10/2020 oraz akt postępowania administracyjnego dotyczącego wpisu na listę firm audytorskich nie stwierdzono przesłanek do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 57 ust. 6 ustawy (zgodnie z brzmieniem dotychczasowym, tj. do 31 grudnia 2019 r.).
Następnie członkowie Rady zapoznali się z przedstawionymi przez Prezesa Agencji działaniami PANA w I kwartale 2020 r. Zostały omówione główne zagadnienia mające wpływ na kształtowanie zadań i funkcjonowanie PANA w I kwartale 2020 r. Prezes Agencji i Zastępca Prezesa przekazali informację na temat prowadzonych i wszczętych postępowań administracyjnych i dyscyplinarnych, przedstawili stan realizacji zadań przejętych po KNA w zakresie zaplanowanych do realizacji kontroli oraz omówili sprawy związane z nadzorem nad działalnością PIBR, w tym analizę uchwał KRBR oraz działania związane z nadzorem nad samorządem zawodowym i firmami audytorskimi.
Członkowie Rady zdecydowali o wystosowaniu do PIBR pisma zawierającego prośbę o rozważenie jak najszybszego przeprowadzenia, w formie e-learningu, szkolenia dla biegłych rewidentów z tematyki związanej z przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych, w związku z obecną sytuacja pandemii oraz pracą zdalną biegłych rewidentów. Szkolenie powinno uwzględniać tematykę bezpieczeństwa danych i informacji, w tym bezpieczeństwa systemów, zabezpieczenia dostępu do informacji, szyfrowania połączeń, podpisywania i szyfrowania dokumentów i powinno odbyć się w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2020 r.
W czasie posiedzenia Prezes Agencji i Zastępca Prezesa przedstawili propozycje zmian legislacyjnych dotyczących działalności PANA i ich wpływu na zdolność prowadzenia kontroli w sytuacji epidemii COVID-19 przesłane przez Agencję do Ministerstwa Finansów. Propozycje rozwiązań legislacyjnych miały na celu umożliwienie przeprowadzania przez PANA kontroli w firmach audytorskich za pomocą środków elektronicznych. W toku omawiania tych propozycji Prezes Agencji poinformował, że CEAOB przeprowadziła wśród swoich członków konsultacje na temat podejmowanych działań przez organy nadzoru audytowego w przedmiocie przeprowadzania kontroli planowanych w trakcie stanu epidemii. Wynika z nich, że obecnie większość organów nadzoru w Unii Europejskiej kontynuuje kontrole zgodnie z planem, prowadząc je w sposób zdalny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dostępu przez chmurę oraz spotkań z audytorami w formie wideokonferencji. Informacja ta została przedstawiona w związku z dyskusją na poprzednim posiedzeniu odnośnie do potrzeby prowadzenia kontroli w sposób zdalny.
Jednocześnie Rada została poinformowana przez Prezesa Agencji, że w dniu 21 kwietnia 2020 roku PANA otrzymała oficjalną informację o pozytywnym zakończeniu procesu przenoszenia członkostwa i przyjęciu jej do grona członków IFIAR (link). Rada wysłuchała również przedstawionych przez Prezesa Agencji, informacji na temat aktywności PANA w innych organizacjach międzynarodowych.
Kolejne posiedzenie Rady zaplanowane jest na dzień 27 maja 2020 r.
 1. W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content