Wniosek o wydanie zaświadczenia


Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.), zwanej dalej „kpa”, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) wydaje zaświadczenia w zakresie swoich  kompetencji określonych ustawą z dnia 11 maja 2017 r, o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz.1421, ze zm.), zwaną dalej „uob” – o ile spełnione zostaną przesłanki wydania takiego zaświadczenia.

Zaświadczenie wydaje się na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 217 § 2 kpa, to jest w przypadkach, gdy:

  • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
  • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

W związku z powyższym żądanie wydania zaświadczenia należy uzasadnić, wykazując spełnienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w art. 217 § 2 kpa/wzór wniosku/

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do żądania wydania zaświadczenia. Zgodnie z art. 12. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, ze zm.) organem właściwym w zakresie opłaty skarbowej w przypadku wydania zaświadczenia przez PANA jest Burmistrz Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa. Numer konta bankowego znajduje się na stronie internetowej https://wola.waw.pl/konta-bankowe/

Jednocześnie, w związku dużą ilością wniosków o wydanie zaświadczenia o wpisie na listę firm audytorskich, pragniemy przypomnieć, że zgodnie z art. 57 ust. 8 uob, lista firm audytorskich  jest prowadzona w postaci elektronicznej i jest powszechnie dostępna na stronie internetowej PANA. Lista ta jest rejestrem publicznym w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, ze zm.), zgodnie z którym rejestr publiczny to rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji, służąca do realizacji zadań publicznych, prowadzona przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych. Każdy zainteresowany – w tym zamawiający w rozumieniu ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.) – mają do tej listy otwarty, nieszyfrowany dostęp poprzez przeglądarkę internetową oraz w celach dokumentacyjnych mogą dokonać wydruku danych rejestrowych opatrzonych datą pobrania wraz ze wskazaniem źródła pochodzenia. Dodatkowo, należy podkreślić, że zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Tym samym, w ocenie Agencji, nie występuje interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, jeżeli dla wykazania faktu wpisania firmy na listę firm audytorskich, wystarczające jest sprawdzenie informacji w prowadzonym przez PANA rejestrze.