Komunikat w sprawie wysokości opłaty minimalnej wnoszonej przez firmy audytorskie w 2024 roku

Komunikat w sprawie wysokości opłaty minimalnej wnoszonej przez firmy audytorskie w 2024 roku

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że 9 lutego 2024 r. w  Monitorze Polskim został opublikowany Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r. (M.P. poz. 110).

Zgodnie z art. 55 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 ze zm.) opłata z tytułu nadzoru (dalej: „opłata”) nie może być mniejsza niż 20 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.

Agencja podaje, że minimalna opłata z tytułu nadzoru w 2024 r. wynosi: 1431 zł.

Minimalną opłatę wnoszą w terminie do 15 października 2024 r. firmy audytorskie, które w 2024 r. nie osiągnęły przychodów w trzech pierwszych kwartałach danego roku kalendarzowego lub wysokość opłaty obliczona jako iloczyn stawki oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych (w tym prognozowanych) do końca roku, stanowi kwotę mniejszą niż 1431 zł.

Link do komunikatu opublikowanego w Monitorze Polskim

Skip to content