Komunikat po XXXIII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po XXXIII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

21 czerwca 2022 r. odbyło się XXXIII posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu Rady Agencji uczestniczyli:

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 4. Aleksandra Ostapiuk – Członek Rady Agencji,
 5. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 6. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 7. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 8. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji,
 9. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji,
 10. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), Rada Agencji podjęła:

 • uchwałę nr 13/I/2022 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa dotyczącą uchwał:
 • nr 2140/35a/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 • nr 2141/35a/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie regulaminu przyznawania patronatów przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów,
 • nr 2185/36a/2022 z dnia 9 maja 2022 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji do spraw przygotowania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów,
 • od nr 2204/36a/2022 do nr 2206/36a/2022 z 9 maja 2022 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym

Po dokonaniu analizy ww. uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302), nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1 i art. 102 ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym podjęła:

 • uchwałę nr 14/I/2022 w sprawie przedstawienia zastrzeżeń do uchwały nr 2186/36a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej (link do uchwały)

W załączniku do ww. uchwały zostało przedstawione szczegółowe uzasadnienie zastrzeżeń  dotyczących regulaminu działania Komisji Egzaminacyjnej.

Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1 i art. 102 ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym podjęła:

 • uchwałę nr 15/I/2022 w sprawie przedstawienia zastrzeżeń do uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2182/36a/2022 z dnia 30 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia krajowych standardów kontroli jakości oraz ustanowienia Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego) (link do uchwały)

W załączniku do ww. uchwały zostało przedstawione szczegółowe uzasadnienie zastrzeżeń  dotyczących regulacji obejmujących krajowe standardy kontroli jakości i krajowe standardy wykonywania zawodu.

Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 1 pkt 13 i art. 94g pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz art. 27 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE[2], podjęła:

 • uchwałę nr 16/I/2022 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z monitorowania rynku usług świadczonych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie oraz działalności komitetów audytu za 2021 rok

Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat poziomu wykonania planu kontroli 2021/2022 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Niezrealizowane kontrole z planu kontroli 2021/2022 zostaną przeniesione do rocznych planów kontroli 2022/2023.

Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1 w zw. z art. 111 ust. 2 pkt 3 i ust. 2b ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym podjęła:

Rada Agencji zapoznała się z informacją o rozliczeniu kwoty przekazanej na pokrycie kosztów realizacji zadań powierzonych Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów w ramach nadzoru publicznego oraz z wynikami spotkania kierownictwa Agencji z kierownictwem ukraińskiego organu nadzoru audytowego (OSNAD).

 

[1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.

[2] Właściwe organy w państwach członkowskich UE powinny sporządzać, przynajmniej co trzy lata, sprawozdanie z monitorowania rynku i przedkładać je właściwym organom i instytucjom UE. Praktyką przyjętą w Unii Europejskiej jest, aby sprawozdania takie powstawały raz na trzy lata i zawierały dane za rok poprzedzający. Sprawozdanie opiera się na metodyce i wskaźnikach wypracowanych wspólnie z innymi europejskimi organami nadzoru w ramach KEONA.

Skip to content