Raport podgrupy ds. dochodzeń KEONA na 2023 rok

Na stronie internetowej Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (KEONA) został opublikowany Raport na 2023 rok dotyczący egzekwowania przepisów, przygotowany przez podgrupę ds. dochodzeń KEONA, której przewodniczy Agnieszka Koprowska z PANA.

Raport stanowi podsumowanie odpowiedzi na kwestionariusz odnośnie do środków administracyjnych i sankcji nałożonych przez członków UE i EOG w 2022, a także między innymi, informacji o postępowaniach oraz wysokości nałożonych sankcji pieniężnych (na podstawie art. 30f ust. 1 dyrektywy UE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 2006/43/WE oraz misji KEONA w zakresie ułatwiania wymiany informacji, wiedzy specjalistycznej i najlepszych praktyk, zgodnie z artykułem 30 ust. 7 i 30 ust. 11 Rozporządzenia UE nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego.

Z raportem opublikowanym w języku angielskim można się zapoznać tutaj.


The Polish Agency for Audit Oversight is pleased to announce that the Enforcement Report 2023 prepared by the Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB) Enforcement Subgroup has been published on the official website of the CEAOB. The report addresses administrative measures and sanctions imposed by EU and EEA Member States in 2022, and among other things, information on proceedings and the level of pecuniary sanctions (based on Article 30f (1) of EU Audit Directive 2006/43/EC and CEAOB´s mission to facilitate the exchange of information, expertise and best practices in line with Article 30(7) and 30(11) of the EU Audit Regulation 537/2014).

Skip to content