Sprawozdanie roczne


  • Firmy audytorskie składają sprawozdania roczne przy wykorzystaniu formularzy obowiązujących w 2019 r.
  • Sprawozdania roczne należy złożyć do końca lutego 2020 r. do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (dalej Agencja) oraz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR)

Do Agencji przekazywane są sprawozdania za rok 2019, o których mowa art. 51 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.).

Forma sprawozdań przekazywanych do Agencji pozostaje bez zmian tj.:

  • sprawozdanie P11 dostępne na stronie PIBR i P11
  • sprawozdanie roczne firm audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego (JZP) dostępne w archiwum na stronie internetowej KNA – wzór do zastosowania tutaj

 

Powyższe formularze należy zapisać na własnym urządzeniu, uzupełnić i wysłać:

  • przesyłką w terminie do ostatniego dnia lutego br. w formie podpisanego wydruku papierowego i w formie pliku elektronicznego zapisanego na nośniku danych (np. na płycie CD)

 

Przesyłkę należy kierować na adres:

Polska Agencja Nadzoru Audytowego

    ul.Kolejowa 1

    01-217 Warszawa

    lub

 

Do PIBR przekazywane są jedynie sprawozdania P11 za 2019 r. – więcej informacji na www.pibr.org.pl