Komunikat po XXV posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

26 listopada 2021 r. odbyło się XXV posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu Rady Agencji uczestniczyli:

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 4. Aleksandra Ostapiuk – Członek Rady Agencji,
 5. Pani Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 6. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 7. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 8. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
 9. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji.

Na posiedzeniu Rada Agencji, w związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), podjęła:

– uchwałę nr 37/I/2021 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa:

 • nr 1807/28a/2021 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zasad tworzenia i wzoru rocznego planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów dla każdej szczegółowej pozycji,
 • nr 1849/29a/2021 z dnia 2 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy usługi wynajmu sal na potrzeby przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów,
 • nr 1850/29a/2021 z dnia 2 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawców usług tłumaczenia,
 • nr 1851/29a/2021 z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 • nr 1860/29a/2021 z dnia 8 października 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na opłacenie niższej składki członkowskiej,
 • nr 1858/29a/2021 z dnia 8 października 2021 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
 • nr 1859/29a/2021 z dnia 8 października 2021 r. w przedmiocie zmiany uchwały
  w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
 • nr 1880/30a/2021 z dnia 29 października 2021 r. w przedmiocie zmiany uchwały
  w sprawie zasad tworzenia i wzoru rocznego planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów dla każdej szczegółowej pozycji ,
 • 1881/30a/2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyboru dostawców usług tłumaczenia.

Po dokonaniu analizy ww. uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, z późn. zm.), do sądu administracyjnego.

W związku z ogłoszeniem ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2106) – (link), która z wyjątkiem niektórych przepisów wchodzi w życie w dniu 8 grudnia 2021 r. (komunikat ws. zmian w ustawie – link), Rada Agencji zapoznała się z dostosowywanym do znowelizowanych przepisów projektem „Polityk i procedur zarządzania systemem kontroli i przeprowadzania kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.”

Ponadto Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat realizacji przez Agencję planu działania za 10 m-cy 2021 r. oraz projektem planu działania Agencji na 2022 r. Na posiedzeniu Rady Agencji omówiono zagadnienia związane z przeprowadzaniem przez Agencję kontroli w firmach audytorskich, postępowaniami administracyjnymi i dyscyplinarnymi, współpracą międzynarodową, nadzorem nad biegłymi rewidentami, firmami audytorskimi oraz samorządem zawodowym biegłych rewidentów, działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi w zakresie funkcjonowania rynku biegłych rewidentów i firm audytorskich oraz dotyczące spraw organizacyjno-administracyjnych w Agencji.

 

[1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział
w posiedzeniu.

Skip to content