Komunikat po VI posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego II kadencji

Komunikat po VI posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego II kadencji

27 maja 2024 r., na podstawie art. 94l ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015, ze zm.), odbyło się VI posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) drugiej kadencji[1]. W posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Jacek Gdański – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Joanna Stachura – Członek Rady Agencji,
 4. Marta Niżałowska-Pactwa – Członek Rady Agencji,
 5. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji,
 6. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 7. Wojciech Kutyła – Członek Rady Agencji,
 8. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 9. Adam Młodkowski – Członek Rady Agencji.

Po dokonaniu analizy uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Rada Agencji w ramach nadzoru publicznego nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), podjęła uchwałę nr 21/II/2024 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa stwierdzającą, że nie znaleziono przesłanek do zaskarżenia niżej wskazanych uchwał:

 • od nr 437/10a/2024 do nr 438/10a/2024 oraz nr 441/10a/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie niewyrażenia zgody na opłacenie niższej składki członkowskiej,
 • od nr 439/10a/2024 do nr 440/10a/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie niższej składki członkowskiej,
 • od nr 448/11/2024 do nr 452/11/2024 z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
 • nr 453/11/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 19 marca 2024 r. w  sprawie wyrażenia zgody na opłacenie niższej składki członkowskiej,
 • nr 455/11/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 19 marca 2024 r. w  sprawie odstąpienia od procedury przetargowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dostawcą,
 • nr 462/11a/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
 • od nr 486/12/2024 do nr 499/12/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
 • nr 2/X/2024 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia członka Krajowej Komisji Rewizyjnej,
 • nr 3/X/2024 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia ramowego rocznego planu kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na rok 2024 r.,
 • nr 5/X/2024 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej za 2023 r.

Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1 i art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym podjęła uchwały:

 • nr 22/II/2024 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 502/12a/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2025 roku (link do uchwały)
 • nr 23/II/2024 w sprawie zatwierdzenia uchwały nr 504/12a/2024 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów (link do uchwały)

Uchwała dotycząca terminów przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów została doręczona Agencji 10 maja 2024 r. i zatwierdzona niezwłocznie przez Radę Agencji 27 maja 2024 r.

Rada Agencji, działając na podstawie art. 94m ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przyjęła roczne sprawozdanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego za 2023 r., o jakim mowa w art. 90 ust. 5 ustawy, i podjęła uchwałę:

Rada Agencji zapoznała się z informacją przedstawioną na posiedzeniu przez Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz przedstawicieli Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na temat harmonogramu prac oraz założeń służących przygotowaniu krajowego standardu atestacji sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Rada Agencji zapoznała się z informacjami na temat zmian planowanych przez Agencję w politykach i procedurach kontroli oraz na temat założeń dotyczących rocznego planu kontroli na 2024 r. na podstawie analizy ryzyka.

Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat postępowań administracyjnych i dyscyplinarnych prowadzonych przez Agencję w I kwartale 2024 r. oraz informacją na temat programu zwiększenia efektywności prowadzenia postępowań.

[1] W posiedzeniu Rady Agencji zapewniony został udział przy użyciu środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przekazywanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym.

Skip to content