Komentarz PANA po konferencji ,,Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce’’

Komentarz PANA po konferencji ,,Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce’’ dotyczący wybranych obowiązków związanych z możliwością zniekształcenia sprawozdań finansowych w wyniku oszustwa

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) przypomina firmom audytorskim i działającym w ich imieniu kluczowym biegłym rewidentom wybrane zagadnienia związane z możliwością zniekształcenia sprawozdań finansowych w wyniku oszustwa:

  1. Głównym celem badania zgodnie z Krajowymi Standardami Badania[1] jest wyrażenie racjonalnej opinii o wysokim poziomie pewności czy zbadane sprawozdania finansowe są wolne od istotnych zniekształceń niezależnie od tego czy wynika to z oszustw czy też błędów.
  2. Aby było możliwe sformułowanie prawidłowej opinii niezbędne jest więc zgromadzenie wystarczających i odpowiednich dowodów badania, że sprawozdania finansowe nie są istotnie zniekształcone w wyniku:
    – oszustwa oraz
    – błędów.
  1. Wyrażenie opinii bez zastrzeżeń na temat zbadanych sprawozdań finansowych jest, biorąc po uwagę powyższe, oświadczeniem kluczowego biegłego rewidenta i firmy audytorskiej w imieniu której działał w stosunku do użytkowników tych sprawozdań, że zebrał wystarczające i odpowiednie dowody badania na temat tego, że sprawozdania te nie są istotnie zniekształcone w wyniku oszustwa oraz błędów.
  2. PANA zwraca również uwagę, że nie można w stosunku do badania będącego usługą atestacyjną mającą dać racjonalny poziom pewności stosować podejścia właściwego dla innych usług atestacyjnych mających dać niższy, ograniczony poziom pewności (np. przegląd sprawozdań finansowych) tzn. zapewnienia przez negację. Brak dowodów lub informacji, że sprawozdania finansowe są istotnie zniekształcone w wyniku oszustwa nie jest sam w sobie dowodem potwierdzającym brak istotnych zniekształceń.

Niniejszy komunikat nie dotyczy obowiązków związanych z tą tematyką nałożonych na inne strony odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań finansowych i nadzór nad tym procesem zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności na zarządy czy organy nadzorcze.

[1] Przez Krajowe Standardy Badania (KSB) należy rozumieć Krajowe Standardy Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjęte uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, zmienionej uchwałą nr 3589/54/2019 KRBR z dnia 7 maja 2019 r. (z późn. zm.)

Skip to content