Wniosek o wpis na listę firm audytorskich

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) prowadzi listę firm audytorskich na podstawie  art. 57 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 ze zm.), dalej „ustawa”. Lista jest prowadzona w formie elektronicznej i jest dostępna na stronie internetowej Agencji.

Zgodnie z art. 62a ustawy wniosek o wpis na listę składa się w postaci elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie internetowej Agencji, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wraz z wnioskiem o wpis na listę dołącza się:
1. dokumenty:

  • o których mowa w art. 57 ust. 2 pkt 2-12 ustawy,
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 57 ust. 3 ustawy,

– sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

2. odwzorowania cyfrowe sporządzonych w postaci papierowej dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 57 ust. 4 pkt 1 i 3 lub ust. 5a ustawy, które zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby potwierdzającej zgodność odwzorowania cyfrowego odpowiednio z dokumentem albo oświadczeniem sporządzonym w postaci papierowej.

Zgodnie z art. 57 ust. 5a ustawy do wniosku o wpis na listę, zamiast dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w ust. 2 pkt 5, 6, 8, 9 i 12 ustawy, można dołączyć oświadczenie o zgodności tych danych ze stanem faktycznym i prawnym, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy lub przez jego pełnomocnika.

Wzór oświadczenia o zdolności do prowadzenia działalności oraz Wzór oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym i prawnym  

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 46 i art. 47 ustawy tj. wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także potwierdzenie uiszczenia opłaty (wydruk bankowy), o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, składane waz z wnioskiem o wpis na listę, nie wymagają dodatkowego opatrywania ich podpisem przez wnioskodawcę lub jego pełnomocnika, czy też uwierzytelnienia. (Komunikat w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich)

Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Agencji – 57 1130 1017 0020 1559 0620 0003.

Przypominamy! Wniosek o wpis na listę wraz z wymaganymi dokumentami są składane w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkownika w zakresie składania formularza wniosku o wpis na listę (instrukcja użytkownika)

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wpisu na listę, pytania prosimy kierować na adres e-mail: lista@pana.gov.pl.

Skip to content