Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie firmy audytorskiej na listę firm audytorskich


Uprzejmie informujemy, że Agencja wydaje zaświadczenia o wpisie firmy audytorskiej na listę firm audytorskich na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.), (zwanej dalej „kpa”).
W związku z powyższym, zaświadczenie Agencja wydaje, na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, po spełnieniu jednej z przesłanek zawartych w art. 217 § 2 kpa, to jest w przypadkach, gdy:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Żądanie wydania zaświadczenia należy uzasadnić, wykazując spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 217 § 2 kpa. /wzór wniosku/
Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do żądania wydania zaświadczenia.

Informujemy, iż zgodnie z art. 12. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1000) organem właściwym w zakresie opłaty skarbowej w przypadku wydania zaświadczenia o wpisie na listę firm audytorskich przez Agencję, jest:

Burmistrz Dzielnicy Wola

Solidarności 90

01-003 Warszawa

W związku z powyższy w celu uzyskania zaświadczenia prosimy o wniesienie opłaty skarbowej zgodnie z właściwością wskazaną powyżej, to jest na konto bankowe dedykowane do opłat skarbowych dla dzielnicy Wola.

Numer konta bankowego znajduje się na stronie internetowej https://wola.waw.pl/konta-bankowe/