Prezes PANA na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Prezes PANA na XXXI Forum Ekonomicznym w Karpaczu

8 września 2022 roku Marcin Obroniecki, Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, wziął udział w panelu dyskusyjnym „Aktualne wyzwania raportowania ESG spółek giełdowych”. Debata ta była wydarzeniem zaplanowanym podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu – jednej z najważniejszych konferencji w Europie Środkowej i Wschodniej poświęconej gospodarce i ekonomii.

Podczas dyskusji zastanawiano się między innymi nad wyzwaniami dla audytorów, które są skutkami wprowadzania nowych regulacji Unii Europejskiej w zakresie raportowania ESG oraz wdrożenia European Sustainability Reporting Standards. Dodatkowo zaproszeni eksperci uczestniczący w panelu analizowali w jakim zakresie audytowanie raportów pomoże w wyeliminowaniu zjawiska tzw. greenwashingu.

Jak wskazano w dyskusji wprowadzenie obowiązku sprawozdawczości niefinansowej w oparciu o jednolity schemat na poziomie Unii Europejskiej pozwoli na efektywne porównywanie i agregowanie zgromadzonych w raportach danych niefinansowych.

Marcin Obroniecki zwracał uwagę na to, że dla poprawnego funkcjonowania raportowania niefinansowego kluczowe jest dążenie do zwiększania poziomu edukacji finansowej. Przypomniał, że dzisiaj istnieją problemy już na polu samego raportowania finansowego, ponieważ wiele podmiotów nie przestrzega obowiązków w zakresie poddania badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych.

„Pomimo, że niepoddanie sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta podlega, zgodnie z ustawą o rachunkowości, karze, to nawet 30-40 proc.  podmiotów podlegających takiemu obowiązkowi ich nie wypełnia. A należy pamiętać, że raportowanie niefinansowe niejednokrotnie wiąże się ze znacznie trudniej weryfikowalnymi danymi – stąd tym większa potrzeba oceny danych przez zewnętrznego eksperta” – powiedział Marcin Obroniecki

Prezes PANA zaznaczył, że w dalszym ciągu nie ma jeszcze  ostatecznych decyzji Komisji Europejskiej (a w ślad za tym ich krajowej implementacji) w wielu istotnych kwestiach, w tym w zakresie tego, czy tylko niektórzy biegli rewidenci (po uzyskaniu dodatkowej specjalizacji) będą mogli w naszym kraju weryfikować raporty niefinansowe. Należy pamiętać, że dyrektywa dopuszcza świadczenie usług atestacyjnych w zakresie zrównoważonego rozwoju również przez niezależnych ekspertów, innych niż biegli rewidenci. Powiedział, że PANA co do zasady nie jest przeciwko skorzystaniu z tej opcji na gruncie krajowym, jednak zwraca uwagę na potrzebę zastosowania spójnego podejścia i równego traktowania stron świadczących tego typu usługi oraz zagwarantowania ich odpowiedniej jakości. Niezbędne byłoby wtedy m.in. wprowadzenie obowiązku uzyskania akredytacji przez firmy starające się o status niezależnych dostawców usług atestacyjnych i objęcie ich pracy nadzorem publicznym i wymogami podobnymi do tych jakie dotyczą biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Jak zaznaczył Marcin Obroniecki: „Mając na uwadze, że fundamentalną kwestią w najbliższych latach będzie edukacja w zakresie ESG oraz promowanie prowadzenia biznesu w oparciu o te zasady, czemu będą służyć inicjatywy takie jak Inicjatywa ESG, której pomysłodawcami są Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego.”

                                   

Aleksandra Siess

https://pana.gov.pl

Skip to content