preloader

Komunikat w sprawie zmian do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

W dniu 8 grudnia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2106), która wprowadziła również zmiany do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej „ustawą”. Przedstawiamy…

Komunikat w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w roku 2022 w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że 25 listopada 2021 r. w Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi…

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2022

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że 25 listopada w Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2022 (M.P. poz. 1082). Zgodnie z obwieszczeniem opłata za rozpatrzenie wniosku…

Wymogi niezależności firmy audytorskiej w stosunku do badanego podmiotu w świetle art. 70 ustawy

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) przypomina, że jednym z wymogów niezależności wskazanych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej zwanej ustawą) jest, zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy, zakaz kontynuowania zlecenia badania jednostki innej niż jednostka…

Komunikat w sprawie aktualizacji danych na liście firm audytorskich w związku z prowadzeniem kontroli zdalnych

Uwaga! W dniu 14 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk  1570), która wprowadza również zmiany w ustawie o biegłych rewidentach. Ustawa, po jej opublikowaniu, wejdzie w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. Zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2017 r.…

Spotkania online z przedstawicielami firm audytorskich – 16.12.2021 r. (“JZP”) oraz 13.01.2022 r. (“nieJZP”)

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej ,,Agencja’’) zaprasza na kolejny cykl spotkań zapoczątkowany we wrześniu br. z przedstawicielami firm audytorskich w celu wypracowania płaszczyzny roboczego dialogu w nowych warunkach gospodarczych w zakresie określonym ustawą, aby móc odpowiednio wcześnie reagować na sygnały płynące z rynku o możliwościach zaistnienia negatywnych trendów, utrudnień lub…

Komunikat – RODO w kontroli oraz w badaniu sprawozdań finansowych

Polska Agencja Nadzoru Audytowego, zwana dalej „PANA”, przypomina, że zgodnie ze stanowiskiem zawartym w piśmie Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 18 października 2019 r.[1] otrzymanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, firmy audytorskie, z uwagi na charakter relacji pomiędzy firmami audytorskimi oraz biegłymi rewidentami a ich klientami, występują w roli samodzielnych…

Warsztat „Projekt dyrektywy UE ws. raportowania przedsiębiorstw na temat zrównoważonego rozwoju” 29.10.2021 r.

Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zapraszają zainteresowane spółki, w szczególności duże spółki notowane i nienotowane, na warsztat „Projekt dyrektywy UE ws. raportowania przedsiębiorstw na temat zrównoważonego rozwoju”, który odbędzie się 29 października 2021 r. w godz. 10.00-13.00. Webinarium zostało przygotowane w ramach prac grupy roboczej ds. rozwoju raportowania…

Zakończyła się konferencja PANA „Ład korporacyjny 2021”

19 października br. odbyła się międzynarodowa konferencja online Ład korporacyjny 2021: jak wzmacniać zaufanie w gospodarce, zorganizowana przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA). Podczas 4 paneli 35 panelistów z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i USA dyskutowało o ładzie korporacyjnym, jego znaczeniu i konieczności stosowania tych zasad przez przedsiębiorstwa.…

Skip to content