preloader

Zatwierdzenie przez Radę PANA uchwały KRBR przyjmującej krajowy standard badania sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania (ESEF)

22 grudnia 2021 r. Rada Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego przyjęła uchwałę nr 39/I/2021 zatwierdzającą uchwałę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 1975/32a/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie krajowego standardu usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd 3001PL. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przyjęcie…

Nowe formularze w systemie STREFA

Szanowni Państwo, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) informuje, że w ramach usprawnienia, a zarazem ułatwienia firmom audytorskim kontaktu z organem nadzoru,  uruchamia w Systemie Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA – nowe formularze: Wniosek o wpis na listę firm audytorskich, Wniosek o zmianę (aktualizacja) danych na liście firm audytorskich– nowy…

Komunikat w sprawie zmian do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

W dniu 8 grudnia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2106), która wprowadziła również zmiany do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, zwanej dalej „ustawą”. Przedstawiamy…

Komunikat w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w roku 2022 w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że 25 listopada 2021 r. w Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi…

Komunikat w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2022

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że 25 listopada w Monitorze Polskim zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w roku 2022 (M.P. poz. 1082). Zgodnie z obwieszczeniem opłata za rozpatrzenie wniosku…

Wymogi niezależności firmy audytorskiej w stosunku do badanego podmiotu w świetle art. 70 ustawy

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) przypomina, że jednym z wymogów niezależności wskazanych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej zwanej ustawą) jest, zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy, zakaz kontynuowania zlecenia badania jednostki innej niż jednostka…

Komunikat w sprawie aktualizacji danych na liście firm audytorskich w związku z prowadzeniem kontroli zdalnych

Uwaga! W dniu 14 października 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk  1570), która wprowadza również zmiany w ustawie o biegłych rewidentach. Ustawa, po jej opublikowaniu, wejdzie w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia. Zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2017 r.…

Spotkania online z przedstawicielami firm audytorskich – 16.12.2021 r. (“JZP”) oraz 13.01.2022 r. (“nieJZP”)

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej ,,Agencja’’) zaprasza na kolejny cykl spotkań zapoczątkowany we wrześniu br. z przedstawicielami firm audytorskich w celu wypracowania płaszczyzny roboczego dialogu w nowych warunkach gospodarczych w zakresie określonym ustawą, aby móc odpowiednio wcześnie reagować na sygnały płynące z rynku o możliwościach zaistnienia negatywnych trendów, utrudnień lub…

Skip to content