Komunikat w sprawie publikacji sprawozdań z przejrzystości i przekazywania informacji do organu nadzorującego

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) przypomina o obowiązku wynikającym z art. 13 rozporządzenia nr 537/20141 , tj. publikacji przez firmę audytorską wykonującą badania ustawowe jednostek interesu publicznego rocznego sprawozdania z przejrzystości (dalej: „sprawozdanie”) najpóźniej cztery miesiące po zakończeniu każdego roku obrotowego na stronie internetowej firmy audytorskiej.30…

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2020 r.

Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm., dalej: „ustawa”) firma audytorska jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru (dalej: „opłata”) za dany rok kalendarzowy.Polska Agencja Nadzoru Audytowego…

Komunikat – działalność PANA w okresie epidemii COVID-19

W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2, oraz w związku z wejściem w życie 8 marca 2020 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych…

Stanowisko KEONA z 25 marca 2020 r. w sprawie wpływu SARS-CoV-2 na badanie sprawozdań finansowych

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) jako członek KEONA (ang. CEAOB) przekazuje w niniejszym komunikacie najważniejsze kwestie zasygnalizowane w stanowisku ogłoszonym przez KEONA w dniu 25 marca 2020 r. w sprawie wpływu wirusa SARS–CoV-2 na badanie sprawozdań finansowych.KEONA przyjmuje do wiadomości oświadczenie ESMA w sprawie wpływu bieżącej…

Komunikat PANA w zakresie wpływu SARS-CoV-2 na badanie sprawozdań finansowych

W związku z ogłoszeniem przez Rząd stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2, Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) pragnie zauważyć, iż obecna sytuacja nie powinna negatywnie wpłynąć na jakość przeprowadzanych badań sprawozdań finansowych, które powinny być w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i Krajowymi Standardami…

II Posiedzenie Rady Agencji PANA

W dniu 30 marca 2020 r. odbyło się II posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego podczas którego członkowie Rady Agencji m.in.: przyjęli wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (JZP) w 2019 r. (link) na podstawie art. 94g pkt 7…

Zmiana organizacji pracy PANA – aktualizacja

Szanowni PaństwoW związku z ogłoszonym w naszym kraju stanem epidemii, kierując się odpowiedzialnością za zdrowie uczestników obrotu gospodarczego oraz pracowników Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego podjęta została decyzja o przedłużeniu pracy zdalnej do odwołania.Czas pracy PANA nie uległ zmianie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem pana@pana.gov.pl…

Wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2019 r.

Wyjaśnienia w wykazie ujęte są firmy audytorskie, które przeprowadziły badania ustawowe na rzecz jednostek zainteresowania publicznego (JZP). Szczegółowe informacje o firmach audytorskich, w tym także o firmach audytorskich, które nie przeprowadziły badań ustawowych na rzecz JZP można znaleźć na liście umieszczonej na stronie internetowej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego…

Skip to content