preloader

Komunikat dla komitetów audytu w sprawie weryfikacji niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej

Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w jednostkach zainteresowania publicznego działa komitet audytu, który jest komitetem do spraw audytu, o którym mowa w rozporządzeniu nr 537/2014. Członkowie komitetu audytu są powoływani przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorczy lub kontrolny spośród członków…

 Komunikat w sprawie ustalania wysokości przychodów z tytułu usług atestacyjnych i pokrewnych stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty z tytułu nadzoru

Komunikat w sprawie ustalania wysokości przychodów z tytułu usług atestacyjnych i pokrewnych stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty z tytułu nadzoru

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: Agencja) w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Ministerstwem Finansów przedstawia stanowisko w przedmiocie ustalania wysokości przychodów z tytułu usług atestacyjnych i pokrewnych stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty z tytułu nadzoru w trakcie prowadzonych działań nadzorczych. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia zespołu zaangażowanego do wykonania usługi należy…

 Komunikat w sprawie ograniczeń związanych z oferowaniem i świadczeniem usług audytowych na rzecz podmiotów z siedzibą w Rosji

Komunikat w sprawie ograniczeń związanych z oferowaniem i świadczeniem usług audytowych na rzecz podmiotów z siedzibą w Rosji

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przekazuje informacje otrzymane od Ministerstwa Finansów w sprawie wprowadzonych ograniczeń związanych z oferowaniem i świadczeniem usług audytowych na rzecz podmiotów z siedzibą w Rosji, z prośbą o zapoznanie się z ich treścią i stosowanie w zakresie swojej działalności: W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, w dniu 3 czerwca 2022 r.…

 Komunikat w sprawie obowiązku firm audytorskich dotyczącego zapewnienia środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przeprowadzenie kontroli w sposób zdalny, wynikającego z art. 115b ust. 4 pkt. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Komunikat w sprawie obowiązku firm audytorskich dotyczącego zapewnienia środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przeprowadzenie kontroli w sposób zdalny, wynikającego z art. 115b ust. 4 pkt. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Z dniem 8 grudnia 2021 r. weszły w życie zmiany do w ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, wprowadzone ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U.…

 Roczne sprawozdanie PANA za 2021 r.

Roczne sprawozdanie PANA za 2021 r.

– PANA została powołana, aby wzmacniać bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. W zeszłym roku udało nam się wzmocnić i rozwinąć fundamenty postawione w pierwszym roku działania Agencji, w 2020 r. PANA na stałe wpisała się już w krajobraz polskiej gospodarki. Działania podejmowane przez Agencję (w tym przeprowadzane kontrole) przyczyniają się…

 Wystąpienie prezesa PANA Marcina Obronieckiego na kongresie Impact’22

Wystąpienie prezesa PANA Marcina Obronieckiego na kongresie Impact’22

„Wiarygodność w czasach zamętu – jak rewizja finansowa może wzmacniać gospodarkę” – wystąpienie na taki temat wygłosił na kongresie Impact’22 12 maja 2022 r. Prezes PANA Marcin Obroniecki. Prezes Marcin Obroniecki podkreślił znaczenie wiarygodności danych finansowych, zwłaszcza w kontekście niepewności w otoczeniu gospodarczym. Stwierdził, że strażnikiem…

 Porozumienie SGH i PANA dla edukacji w dziedzinie rewizji finansowej

Porozumienie SGH i PANA dla edukacji w dziedzinie rewizji finansowej

Upowszechnianie wiedzy z zakresu edukacji finansowej i rewizji finansowej to główny cel porozumienia zawartego pomiędzy Polską Agencją Nadzoru Audytowego a Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Porozumienie podpisali 9 maja prezes PANA Marcin Obroniecki i rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH. Porozumienie zakłada współpracę między instytucjami w ramach…

 Kwestionariusz PANA dla inwestorów na giełdzie NewConnect

Kwestionariusz PANA dla inwestorów na giełdzie NewConnect

Zwracamy się z gorącą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej podmiotów notowanych na alternatywnym rynku NewConnect. Celem badania jest przede wszystkim identyfikacja głównych ryzyk związanych ze sprawozdawczością finansową tych spółek, zapoznanie się z oczekiwaniami inwestorów i opracowanie kierunków zmian w tym zakresie dla wzmocnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Chcemy…

Skip to content