preloader

Komunikat w sprawie realizacji przez firmy audytorskie obowiązków dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru za drugi kwartał 2020 roku

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: „Agencja”) przypomina o obowiązku wniesienia przez firmy audytorskie opłaty z tytułu nadzoru za drugi kwartał 2020 roku, w terminie do 31 lipca 2020 r.1
Firmy audytorskie, które w drugim kwartale 2020 r. osiągnęły przychody z tytułu usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych wykonywanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (dalej: „przychody”), wnoszą opłatę do Agencji2 w wysokości iloczynu stawki procentowej opłaty na 2020 r., tj. 2,73 %3 oraz przychodów firmy audytorskiej osiągniętych w drugim kwartale 2020 r. Opłatę wnosi się do Agencji na indywidualny rachunek bankowy firmy audytorskiej, przekazany przez Agencję mailowo w pierwszym kwartale 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przez firmy audytorskie obowiązków w przedmiocie wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru w 2020 roku, w tym ustalania jej wysokości i terminów wpłaty, zostały opublikowane w komunikacie Agencji4 z 8 kwietnia 2020 r.
Agencja przypomina, że za naruszenie przepisów w zakresie obowiązku wniesienia opłaty, firmy audytorskie podlegają karze administracyjnej na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Agencja ma również obowiązek naliczać firmom audytorskim odsetki za zwłokę od nieuiszczonej opłaty z tytułu nadzoru w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru za drugi kwartał 2020 r., pytania prosimy kierować na adres e-mail: oplata@pana.gov.pl
  1. par 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 2321)
  2. art. 55 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm., dalej: „ustawa”).
  3. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu na rok 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1145).
  4. https://pana.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-realizacji-przez-firmy-audytorskie-obowiazkow-dotyczacych-wnoszenia-oplaty-z-tytulu-nadzoru-w-2020-r/

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content