Komunikat po XXXII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po XXXII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

24 maja 2022 r. odbyło się XXXII posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu Rady Agencji uczestniczyli:

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 4. Aleksandra Ostapiuk – Członek Rady Agencji,
 5. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 6. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 7. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 8. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji,
 9. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), Rada Agencji podjęła:

 • uchwałę nr 11/I/2022 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa dotyczącą uchwał: 
 • nr 2134/35a/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 • nr 2135/35a/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zaliczki na pokrycie przyszłych nakładów na lokal użytkowany przez Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach,
 • nr 2136/35a/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zwrotu kosztów dojazdu delegatów na Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów w dniach 5-6 września 2022 r.,
 • nr 2137/35a/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy obsługi technicznej Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w dniach 5-6 września 2022 r.,
 • nr 2139/35a/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie Medali za Długoletnią Służbę dla biegłych rewidentów,
 • od nr 2142/35a/2022 do nr 2148/35a/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym.

Po dokonaniu analizy ww. uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, z późn. zm.), nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1 ustawy z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1415, z późn.zm.), przyjęła roczne sprawozdanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego za 2021 r., o jakim mowa w art. 90 ust. 5 ustawy, i podjęła:

 • uchwałę nr 12/I/2022 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2021 r. Sprawozdanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego stanowi załącznik do uchwały.

(link do sprawozdania)

Podczas posiedzenia Rady Agencji omówiono również wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem przez Agencję kontroli firm audytorskich, stanem procesu przyjmowania nowych krajowych standardów kontroli jakości oraz współpracą międzynarodową.

Ponadto 13 maja 2022 r. Rada Agencji podjęła w trybie obiegowym uchwałę:

 • nr 10/I/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia wykazu firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2021 r.

Zaktualizowany wykaz firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2021 r. został opublikowany na stronie internetowej Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego[2].

 [1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział
w posiedzeniu.

[2] https://pana.gov.pl/wykaz-firm-jzp/

 

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content