preloader
 Komunikat po XXXI posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po XXXI posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

27 kwietnia 2022 r. odbyło się XXXI posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu Rady Agencji uczestniczyli:

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 4. Aleksandra Ostapiuk – Członek Rady Agencji,
 5. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 6. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 7. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 8. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji,
 9. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji,
 10. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji.

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), Rada Agencji podjęła:

 • uchwałę nr 7/I/2022 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa dotyczącą uchwał:
  – nr 1/2022 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wykonania Planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za trzy kwartały 2021,
  – nr 2/2022 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w 2022 r.,
  – nr 2075/33a/2022 i nr 2076/33a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
  – nr 2083/33a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyboru i ustalenia listy jednostek uprawnionych do szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego podlegających wizytacji w 2022 roku,
  – nr 2084/34a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 marca 2022 r.
  w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  – nr 2085/34a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 marca 2022 r.
  w sprawie powołania oraz trybu działania Komisji ds. etyki,
  – od nr 2121/34a/2022 do nr 2130/34a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
  – nr 2131/34a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 marca 2022 r.
  w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie niższej składki członkowskiej.

Po dokonaniu analizy ww. uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, z późn. zm.), nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1 i art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 ze zm.) podjęła:

 • uchwałę nr 8/I/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2138/35a/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów (link do uchwały)

Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 2b ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1415, ze zm.) podjęła:

 • uchwałę nr 9/I/2022 w sprawie polityk i procedur zarządzania systemem kontroli i przeprowadzania kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (link do uchwały)

Utraciła moc uchwała nr 40/I/2021 Rady Agencji z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie polityk i procedur zarządzania systemem kontroli i przeprowadzania kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Rada Agencji zapoznała się z opracowaniem wewnętrznym Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pt. „Analiza zjawisk w sprawozdaniach rocznych firm audytorskich za 2021 rok”[2] oraz z informacją na temat przeprowadzania przez Agencję kontroli w firmach audytorskich.

 

[1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział
w posiedzeniu.

[2] https://pana.gov.pl/wp-content/uploads/2022/04/Uslugi-FA-na-podstawie-sprawozdan-rocznych-w-2021-roku.pdf

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content