preloader
 Komunikat po XXX posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po XXX posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

15 marca 2022 r. odbyło się XXX posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu Rady Agencji uczestniczyli:

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 4. Aleksandra Ostapiuk – Członek Rady Agencji,
 5. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 6. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 7. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 8. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji,
 9. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji.
 10. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji.

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), Rada Agencji podjęła:

 • uchwałę nr 5/I/2022 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa dotyczącą uchwał:
 • nr 1976/32a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 20 grudnia 2021 r.
  w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 • nr 2/2021 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu działania Krajowej Komisji Rewizyjnej,
 • nr 3/2021 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia przekroczenia poszczególnych tytułów wydatków/kosztów rocznego planu finansowego PIBR za 2020 r.,
 • nr 4/2021 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wykonania Planu finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2020,
 • nr 2015/32a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 26 stycznia 2022 r.
  w sprawie zmiany wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2022 roku,
 • nr 2019/33a/2022 oraz nr 2020/33a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
  z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
 • nr 2021/33a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 31 stycznia 2022 r.
  w sprawie przyjęcia harmonogramu ustanowienia przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów nowych krajowych standardów kontroli jakości oraz krajowego standardu badania w brzmieniu standardów międzynarodowych,
 • nr 2082/33a/2022 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 lutego 2022 r.
  w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie harmonogramu posiedzeń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w 2022 r.

Po dokonaniu analizy ww. uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, z późn. zm.), nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Rada Agencji podjęła :

 • uchwałę nr 6/I/2022 w sprawie zatwierdzenia wykazu firm audytorskich przeprowadzających badania ustawowe w jednostkach zainteresowania publicznego w 2021 r. (link do wykazu)

Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat przeprowadzania przez Agencję kontroli w firmach audytorskich.

Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat wywiązania się przez firmy audytorskie z obowiązków ustawowych w zakresie wnoszenia opłaty z tytułu nadzoru oraz przekazania sprawozdania rocznego.

Rada Agencji zapoznała się z podsumowaniem ogólnopolskiej kampanii społecznej[2] Agencji przeprowadzonej w mediach publicznych i Internecie dotyczącej znaczenia badania przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych.

[1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział
w posiedzeniu.

[2] https://pana.gov.pl/kampaniaspoleczna/

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content