preloader

Komunikat po XXVI posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

22 grudnia 2021 r. odbyło się XXVI posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu Rady Agencji uczestniczyli:

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 4. Aleksandra Ostapiuk – Członek Rady Agencji,
 5. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 6. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 7. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 8. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
 9. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji.

Na posiedzeniu Rada Agencji, w związku z nadzorem sprawowanym nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), podjęła:

– uchwałę nr 38/I/2021 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa:

 • nr 1/2021 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
  za 2020 r.,
 • nr 1844/29/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 28 września 2021 r.
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za rok 2020,
 • od nr 1899/30a/2021 do nr 1900/30a/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
 • nr 1902/30a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 listopada 2021 r.
  w sprawie wysokości składki członkowskiej biegłych rewidentów w 2022 r.,
 • nr 1904/30a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie harmonogramu posiedzeń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w 2022 r.

Po dokonaniu analizy ww. uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, z późn. zm.).

W związku z wejściem w życie w dniu 8 grudnia 2021 r. niektórych przepisów ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2106), Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1 w zw. z art. 111 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 2b ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1415, ze zm.) podjęła:

– uchwałę nr 40/I/2021 w sprawie polityk i procedur zarządzania systemem kontroli i przeprowadzania kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (link)[2]

Utraciła moc uchwała nr 6/I/2021 Rady Agencji z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie polityk i procedur zarządzania systemem kontroli i przeprowadzania kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Rada Agencji zapoznała się z informacją przedstawioną przez reprezentantów KRBR na temat stanu prac, planowanego harmonogramu działań oraz daty wejścia w życie (1 stycznia 2023 r.) uchwalonych przez KRBR nowych i w pełni zgodnych z prawem krajowym i unijnym Krajowych Standardów Kontroli Jakości opartych o brzmienie Międzynarodowych Standardów Zarządzania Jakością.

Rada Agencji ustaliła harmonogram posiedzeń w 2022 roku:

 • 18 stycznia 2022 r.
 • 15 lutego 2022 r.
 • 15 marca 2022 r.
 • 26 kwietnia  2022 r.
 • §   24 maja 2022 r.
 • §   21 czerwca 2022 r.
 • 19 lipca 2022 r.
 • 30 sierpnia 2022 r.
 • 20 września 2022 r.
 • 18 października 2022 r.
 • 15 listopada 2022 r.
 • 20 grudnia 2022 r.

Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat kontroli przeprowadzanych przez Agencję w firmach audytorskich w grudniu 2021 r.

[1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział
w posiedzeniu.

[2] Polityki i procedury zarządzania systemem kontroli i przeprowadzania kontroli PANA dostępne są w zakładce „Kontrole” pod linkiem https://pana.gov.pl/kontrole/polityki-i-procedury-zarzadzania-systemem-kontroli-i-przeprowadzania-kontroli-pana-zaktualizowane-w-grudniu-2021-r/

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content