Komunikat po XLIII i XLIV posiedzeniach Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po XLIII i XLIV posiedzeniach Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

15 grudnia 2022 r. oraz 20 grudnia 2022 r. odbyły się posiedzenia Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniach uczestniczyli:

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa,
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 4. Anna Napiórkowska – Członek Rady Agencji,
 5. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 6. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 7. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 8. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji,
 9. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji (nieobecny na posiedzeniu 20 grudnia 2022 r.)
 10. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji (nieobecny na posiedzeniu 20 grudnia 2022 r.)

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), Rada Agencji na posiedzeniu 15 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę:

 • nr 41 /I/2022 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa, dotyczącą uchwał:
  • nr 3/2022 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z 6 września 2022 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • nr 4/2022 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z 6 września 2022 r. w sprawie zasad ustalania składek członkowskich biegłych rewidentów.

Po dokonaniu analizy ww. uchwał Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302).

Na posiedzeniu 15 grudnia 2022 r. Rada Agencji podjęła uchwałę:

 • nr 42/I/2022 w sprawie przyjęcia Planu Działania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego w 2023 r. (link do uchwały)

Rada Agencji na posiedzeniu 15 grudnia 2022 r. zapoznała się z informacją przedstawioną przez reprezentantów KRBR na temat stanu przygotowania do wdrożenia od 1 stycznia 2023 r. nowych krajowych standardów kontroli jakości. Reprezentanci KRBR zapewnili, że KRBR zrobiła wszystko, co tylko mogła, aby przygotować biegłych rewidentów do nowych standardów.

Rada Agencji na posiedzeniu 15 grudnia 2022 r. zapoznała się z informacją na temat realizacji przez Agencję planu działania według stanu na 30 listopada 2022 r. obejmującą stopień realizacji zakładanych rezultatów w zakładanych celach: zapewnienie najwyższej jakości i rzetelności badań sprawozdań finansowych oraz usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe i usług pokrewnych, elektronizacji obsługi firm audytorskich i pracy Agencji oraz prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych nakierowanych na podwyższenie poziomu usług świadczonych przez firmy audytorskie.

Na posiedzeniu 20 grudnia 2022 r. Rada Agencji podjęła uchwałę:

 • nr 43/I/2022 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2408/44a/2022 z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie zmiany zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2023 roku. (link do uchwały)

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), Rada Agencji na posiedzeniu 20 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę:

 • nr 44/I/2022 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa, dotyczącą uchwał:
  • nr 2348/42a/2022 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów
   w 2023 roku,
  • nr 2349/42a/2022 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie przyjęcia procedury skreślenia z rejestru biegłych rewidentów na wniosek (dalej: uchwała KRBR nr 2349/42a/2022),
  • nr 2372/43a/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy rozwiązań informatycznych polegających na dzierżawie serwera/serwerów w zewnętrznym centrum danych wraz z oprogramowaniem oraz usługi wsparcia administracyjnego,
  • nr 2373/43a/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów za lata 2022 – 2023,
  • nr 2374/43a/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji organizacyjno-programowej X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów (dalej: uchwała KRBR nr 2374/43a/2022),
  • od nr 2375/43a/2022 do nr 2377/43a/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania odznaki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • nr 2378/43a/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania medalu,
  • nr 2402/44/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie wyboru dostawcy usług hotelowych na organizację Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w dniach
   12-14 czerwca 2023 r.,
  • nr 2403/44/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ustalenia terminów Walnych Zgromadzeń Biegłych Rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (dalej: uchwała KRBR nr 2403/44/2022),
  • nr 2404/44a/2022 z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • nr 2406/44a/2022 z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej biegłych rewidentów w 2023 r.,
  • nr 2407/44a/2022 z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie dofinansowania konferencji współorganizowanej przez Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
   w Kielcach,
  • od nr 2409/44a/2022 do nr 2411/44a/2022 z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie przyznania odznaki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
  • od nr 2413/44a/2022 do nr 2414/44a/2022 z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie niższej składki członkowskiej,
  • nr 2417/44a/2022 i nr 2418/44a/2022 z 7 listopada 2022 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
  • nr 2460/45a/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • nr 2468/45a/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zasad wyboru i liczby delegatów na X Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów (dalej: uchwała KRBR nr 2468/45a/2022)

Po dokonaniu analizy ww. uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Na posiedzeniu 20 grudnia 2022 r. Rada Agencji podjęła uchwałę:

 • nr 45/I/2022 w sprawie opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów: UC134)

Rada Agencji przyjęła następujący harmonogramu posiedzeń w 2023 r.:

 • 17 stycznia 2023 r.
 • 21 lutego 2023 r.
 • 28 marca 2023 r.
 • 18 kwietnia 2023 r.
 • 16 maja 2023 r.
 • 20 czerwca 2023 r.
 • 18 lipca 2023 r.
 • 22 sierpnia 2023 r.
 • 19 września 2023 r.
 • 17 października 2023 r.
 • 21 listopada 2023 r.
 • 5 i 19 grudnia 2023 r.

Ponadto omawiane były działania dotyczące wdrażania nowych krajowych standardów kontroli jakości oraz utworzenie zakładki na stronie internetowej Agencji „Nowe standardy kontroli jakości”[2], co powinno ułatwić dostęp do publikowanych treści.

Rada Agencji podjęła w trybie obiegowym uchwałę:

 • nr 39/I/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (nr z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD235).

[1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.

[2] https://pana.gov.pl/nowe-standardy-kontroli-jakosci/

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content