preloader

Komunikat po VI posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

W dniu 24 lipca 2020 r. odbyło się VI posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)11. W posiedzeniu Rady uczestniczyli:
 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Aleksandra Ostapiuk – Członek Rady Agencji,
 4. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 5. Paweł Rudolf – Członek Rady Agencji,
 6. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 7. Joanna Wielgórska – Leszczyńska – Członek Rady Agencji
 8. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 9. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji.

Rada Agencji podjęła:

 • uchwałę nr 16/I/2020 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały
  Krajowej Rady Biegłych Rewidentów od nr 993/12a/2020 do nr 995/12a/2020
  naruszają przepisy prawa (link). Po analizie w/w uchwał nie stwierdzili podstaw
  do zaskarżenia wskazanych uchwał do sądu administracyjnego,
 • uchwałę nr 17/I/2020 w sprawie wysokości kwoty zryczałtowanych kosztów
  postępowania dyscyplinarnego (link).
Prezes Agencji przedstawił informację w przedmiocie wpisów do rejestru biegłych rewidentów i na listę firm audytorskich. Poinformował, że po przeprowadzeniu analizy uchwał od nr 986/12a/2020 do nr 992/12a/2020 z dnia 8 maja 2020 r., a także weryfikacji akt postępowania administracyjnego i postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wpisu do rejestru biegłych rewidentów nie znaleziono podstaw do stwierdzenia, że istnieją przesłanki do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 17 ust. 7 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Prezes Agencji przedstawił informację dotyczącą analiz, które nie wykazały, aby zachodziły przesłanki do stwierdzenia przez Agencję nieważności, na podstawie art. 156 § 1 kpa, uchwał o skreśleniu z rejestru biegłych rewidentów od nr 818/9/2020 do nr 819/9/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. oraz nr 963/10a/2020 z dnia 26 marca 2020 r.
Zastępca Prezesa omówiła zagadnienia związane z kontrolami firm audytorskich.
Prezes Agencji omówił kwestię wystąpienia, we współpracy z Radą Agencji, do Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) o rozważenie przygotowania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów wytycznych dla firm audytorskich w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych z biegłymi rewidentami, jak również z podwykonawcami prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze, o ile nie zatrudniają pracowników lub nie zawierają umów ze zleceniobiorcami. W opinii Agencji ważne jest, aby wytyczne opracowane zostały w terminie umożliwiającym zastosowanie powyższych wskazań przed rozpoczęciem zawierania umów z biegłymi rewidentami ukształtowanym przez praktykę, to jest do końca sierpnia br
Prezes Agencji przekazał informację, że zgodnie z prośbą zawartą w piśmie wystosowanym przez Radę Agencji do PIBR 29 kwietnia 2020 r., PIBR rozpoczął szkolenia dla biegłych rewidentów z zakresu bezpieczeństwa informacji w ramach zdalnych badań i przeglądów sprawozdań finansowych2
Prezes Agencji poinformował, że 8 lipca br. odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Europejskich Organów Nadzoru Audytowego (ang. CEAOB), podczas którego na nowego przewodniczącego Komitetu wybrany został Patrick Parent, przedstawiciel francuskiego organu nadzoru (link do komunikatu CEAOB w języku angielskim3).
 1. W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.
 2. https://www.pibr.org.pl/pl/aktualnosci/1415,Bezpieczenstwo-informatyczne-firmy-audytorskiej-i-elektronicznedowody-badania
 3. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200709-ceaobelection-chair-press-release_en.pdf

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content