preloader

Komunikat po V posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

W dniu 25 czerwca 2020 r. odbyło się V posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)1. W posiedzeniu Rady uczestniczyli:
 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Aleksandra Ostapiuk – Członek Rady Agencji,
 4. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 5. Paweł Rudolf – Członek Rady Agencji,
 6. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 7. Joanna Wielgórska – Leszczyńska – Członek Rady Agencji
 8. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 9. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji.
 10. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
Rada Agencji podjęła:
 • uchwałę nr 12/I/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 969/12a/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów
 • uchwałę nr 13/I/2020 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa. Po dokonaniu analizy ww. uchwał nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia, na podstawie art. 103 ust. 1 ustawy, do sądu administracyjnego,
 • uchwałę nr 14/I/2020 w sprawie zatwierdzenia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 996/13a/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie terminów i trybu organizowania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów.
Prezes Agencji przedstawił informacje dotyczące analiz, które nie wykazały, aby zachodziły przesłanki do stwierdzenia przez Agencję nieważności, na podstawie art. 156 § 1 kpa, poniższych uchwał o:
 1. skreśleniu z rejestru biegłych rewidentów od nr 487/8/2019 do nr 491/6/2019 i nr 493/6/2019 z dnia 22 października 2019 r.,
 2. umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia z rejestru biegłych rewidentów nr 492/6/2019 z dnia 22 października 2019 r.,
 3. umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na firmę audytorską kary administracyjnej:
  • nr 672/8/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.;
  • nr 820/9/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.,
 4. umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na firmę audytorską kary administracyjnej od nr 676/8/2019 do nr 679/8/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.,
Zastępca Prezesa przedstawiła informacje dotyczące działań Agencji związanych z prowadzeniem kontroli firm audytorskich w sytuacji epidemii COVID 19, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia kontroli zdalnych
Prezes i Zastępca Prezesa przedstawili założenia, na podstawie których opracowany został plan kontroli 2020/2021 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Przy przygotowaniu planu uwzględniono cykliczność i analizę ryzyka, przeprowadzoną według wymagań wynikających z art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Analiza ryzyka została przeprowadzona w szczególności w odniesieniu do badań ustawowych wykonywanych na rzecz jednostek zainteresowania publicznego, jednostek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będących emitentami papierów wartościowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz innych jednostek o doniosłym znaczeniu publicznym ze względu na charakter prowadzonej przez nie działalności, ich wielkość lub liczbę zatrudnionych pracowników. Po dyskusji Rada zatwierdziła roczny plan kontroli 2020/2021 Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.
W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu
 1. W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content