preloader
 Komunikat po IX posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po IX posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

W dniu 22 września 2020 r. odbyło się IX posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)1. W posiedzeniu Rady uczestniczyli:
 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Aleksandra Ostapiuk – Członek Rady Agencji,
 4. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 5. Paweł Rudolf – Członek Rady Agencji,
 6. Magdalena Wysocka – Członek Rady Agencji,
 7. Joanna Wielgórska – Leszczyńska – Członek Rady Agencji
 8. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 9. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
 10. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji.
Rada Agencji podjęła:
 • uchwałę nr 22/I/2020 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa (od nr 1016/13a/2020 do nr 1026/13a/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., od nr 1027/14a/2020 do nr 1028/14a/2020 z dnia 6 lipca 2020 oraz nr 1029/14a/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. Po dokonaniu analizy ww. uchwał nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia, na podstawie art. 103 ust. 1 ustawy, do sądu administracyjnego.
Prezes Agencji przedstawił informację dotyczącą analiz, które nie wykazały, aby zachodziły przesłanki do:
 1. stwierdzenia przez Agencję nieważności, na podstawie art. 156 § 1 kpa w przedmiocie:
  • uchwał od nr 974/12a/2020 do nr 975/12a/2020 z dnia 8 maja 2020 r. oraz od nr 1034/14a/2020 do nr 1037/14a/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. o skreśleniu z rejestru biegłych rewidentów;
  • uchwały nr 680/8/2020 r. z 17 grudnia 2019 r. w sprawie nałożenia na firmę audytorską kary administracyjnej;
 2. wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, dalej ustawy) w przedmiocie wpisów do rejestru biegłych rewidentów:
  • uchwały nr 1048/14a/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. a także weryfikacji akt postępowania administracyjnego i postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego wpisu do rejestru biegłych rewidentów.
Prezes Agencji omówił zagadnienia związane z przeprowadzaniem przez Agencję kontroli firm audytorskich.
Prezes Agencji przedstawił informacje o podjętych działaniach Agencji, ujętych w rocznym planie działania Agencji, związanych m.in. z:
 • prowadzonymi kontrolami;
 • postępowaniami administracyjnymi i dyscyplinarnymi;
 • przedsięwzięciami informacyjno-edukacyjnymi;
 • nadzorem nad samorządem zawodowym i biegłymi rewidentami.
 1. W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu

Laura Jastrzębska

https://pana.gov.pl

Skip to content