preloader
 Informacja dotycząca obowiązków związanych z badaniem sprawozdań finansowych

Informacja dotycząca obowiązków związanych z badaniem sprawozdań finansowych

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (dalej: Agencja) przypomina, że zgodnie z art. 64 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217) (dalej: UoR) badaniem objęte są m.in. roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność:

a) wszystkich spółek akcyjnych,

b) wszystkie roczne sprawozdania jednostek sporządzone zgodnie z MSR,

c) sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie,

d) oraz innych podmiotów, które w poprzedzającym roku obrotowym spełniły co najmniej dwa z warunków: 

i. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

ii. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,

iii. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Agencja przypomina podmiotom zobowiązanym do poddania swoich sprawozdań finansowych badaniu o:

1. konieczności weryfikacji, przed podpisaniem umowy o badanie, czy firma jest wpisana na listę firm audytorskich, opublikowaną na stronie internetowej Agencji pod adresem https://strefa.pana.gov.pl/wyszukiwarka/;

2. konieczności zawarcia umowy o badanie z firmą audytorską na okres minimum 2 lat (art. 64 ust. 5 UoR);

3. konieczności podpisania umowy z firmą audytorską w sposób umożliwiający biegłemu rewidentowi udział w inwentaryzacji (art. 64 ust 5 UoR);

4. odpowiedzialności karnej za brak poddania sprawozdania finansowego badaniu obowiązkowemu przez biegłego rewidenta (art. 79 ust 1 UoR).

Agencja przypomina, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415, ze zm.) (dalej ustawa o biegłych rewidentach), biegły rewident wykonuje zawód w imieniu firmy audytorskiej.

Natomiast zgodnie z art. 46 ustawy o biegłych rewidentach firmą audytorską jest jednostka, w której badania sprawozdań finansowych przeprowadzają biegli rewidenci, wpisana na listę, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustaw o biegłych rewidentach i prowadząca działalność w jednej z form, o których mowa w art. 46 tej ustawy

Arkadiusz Skotnicki

https://www.pana.gov.pl

Skip to content