Komunikat po XLVIII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Komunikat po XLVIII posiedzeniu Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

18 kwietnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA)[1]. W posiedzeniu uczestniczyli

 1. Marcin Obroniecki – Prezes Agencji,
 2. Justyna Adamczyk – Zastępca Prezesa Agencji,
 3. Katarzyna Przewalska – Członek Rady Agencji,
 4. Anna Napiórkowska – Członek Rady Agencji,
 5. Tomasz Janik – Członek Rady Agencji,
 6. Joanna Wielgórska-Leszczyńska – Członek Rady Agencji,
 7. Renata Oszast – Członek Rady Agencji,
 8. Marcin Mikołajczyk – Członek Rady Agencji,
 9. Piotr Kamiński – Członek Rady Agencji,
 10. Jacek Fotek – Członek Rady Agencji.

W związku ze sprawowanym nadzorem nad samorządem zawodowym biegłych rewidentów (Polską Izbą Biegłych Rewidentów), Rada Agencji podjęła uchwałę:

 • nr 9/I/2023 w sprawie oceny, czy niepodlegające zatwierdzeniu uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów naruszają przepisy prawa, dotyczącą uchwał:
  • nr 1/2023 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na rok 2023,
  • nr 2611/47a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 30 stycznia 2023 r.
   w sprawie zasad przeprowadzania przetargów,
  • nr 2612/27a/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji organizacyjno-programowej X Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów,
  • nr 2613/47a/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zasad procedowania uchwał zawierających przepisy regulacyjne,
  • od nr 2636/48a/2023 do nr 2643/48a/2023 z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
  • nr 2662/48a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 9 marca 2023 r.
   w sprawie zatwierdzenia protokołu posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów,
  • nr 2663/48a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 9 marca 2023 r.
   w sprawie szczegółowych zasad ubiegania się o niższą składkę członkowską biegłych rewidentów,
  • nr 2664/48a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 9 marca 2023 r.
   w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wytycznych organizacyjno-metodycznych do obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2023 roku

Po dokonaniu analizy ww. uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1302, ze zm.), nie znaleziono przesłanek do ich zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Rada Agencji działając na podstawie art. 94m ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 2b ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1302, ze zm.) podjęła uchwałę:

 • nr 10/I/2023 w sprawie polityk i procedur zarządzania systemem kontroli i przeprowadzania kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (link do uchwały)

Utraciła moc uchwała nr 9/I/2022 Rady Agencji z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie polityk i procedur zarządzania systemem kontroli i przeprowadzania kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Rada Agencji zapoznała się z informacją przedstawioną przez przedstawicieli KRBR na temat procesu wdrażania nowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego), a także realizacji obowiązku opracowywania materiałów szkoleniowych dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Rada Agencji zapoznała się z informacją na temat wykonania planów kontroli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego na 31 marca 2023 r., w tym kontroli tematycznych.

 

[1] W związku z obowiązującym na terenie całego kraju stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Rady Agencji, posiedzenie odbyło się zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewniających możliwość transmisji dźwięku i obrazu pomiędzy wszystkimi osobami biorącymi udział w posiedzeniu.

Mateusz Dziób

https://pana.gov.pl

Skip to content