Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego (zn. spr. BP.2412.2.2020)


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór formularza oferty (DOCS)

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - istotne postanowienia umowy

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=3268d739-338e-4514-8b8b-3c5affb7fe90