Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego


Termin składania ofert 19.10.2020 r. godzina 11:00 

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (nr 2)

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania. 

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór wykazu wykonanych dostaw. 

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy. 

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=76a15f5c-8aa0-4970-9297-eb0f34102b58