Najczęściej zadawane pytania dotyczące sprawozdania rocznego


1. Co zrobić, gdy podczas składania sprawozdania wyskakuje błąd „error”?

  • W kolumnach, w których występują słowniki, dodano własny opis.
  • Format daty nie został wprowadzony poprawnie, np. nie zawiera kropek (24.02.2021)
  • W zakładkach C1,C2,C3 kolumna LP powinna być ponumerowana zgodnie z ilością wypełnionych wierszy.
  • W zakładce C3 nie należy usuwać wierszy, jeżeli jest pusta.
  • Nie należy tworzyć żadnych dodatkowych opisów, komentarzy poza wymaganymi i dozwolonymi polami.
  • W polach, do których należy wpisać liczby (np. nr biegłego rewidenta, nr telefonu, NIP) nie należy dodawać znaków szczególnych, jak kropka, myślnik, przecinek, itp.
  • Nie należy używać ND w wierszach, w których nie podają Państwo informacji lub nie są one wymagane.

2. Dlaczego system w ogóle nie widzi możliwości wysłania?

  • Należy odświeżyć przeglądarkę (np. naciskając przyciski „CTRL „i „F5”), wyczyścić historię albo użyć w przeglądarce trybu incognito lub nowy użytkownik.
  • Więcej informacji znajduje się w instrukcji do systemu. W razie jakichkolwiek komplikacji przy składaniu formularza prosimy o wiadomość z opisem problemu i, w miarę możliwości, dołączenie zrzutu ekranu.

3. Kiedy należy podpisać wypełniony wzorzec sprawozdania rocznego?

Wypełniony wzorzec sprawozdania rocznego należy podpisać dopiero po zaimportowaniu i zatwierdzeniu formularza w systemie Strefa.

4. Jak powinno być prawidłowo podpisane sprawozdanie roczne?

Sprawozdanie powinno być podpisane podpisem kwalifikowanym albo podpisem zaufanym.
Sprawozdanie w pierwszej kolejności podpisuje osoba przygotowująca dane w sprawozdaniu, wskazana w danych kontaktowych. Następnie sprawozdanie podpisują osoby zgodnie z ustanowioną reprezentacją firmy audytorskiej.
W przypadku, gdy sprawozdanie przygotowuje z poziomu użytkownika osoba będąca jednocześnie osobą ustanowioną do reprezentacji, wymagany jest tylko jeden podpis.
W pozostałych przypadkach, każda osoba występująca w danych kontaktowych oraz w reprezentacji podpisuje formularz logując się do STREFY z własnego konta użytkownika.

5. Czy przychody wykazane w formularzu rocznego rozliczenia opłaty z tytułu nadzoru i przychody wykazane w sprawozdaniu rocznym dotyczącym usług wykonanych powinny się uzgadniać?

Sprawozdanie roczne  - reguluje rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich (Dz. U. poz. 218) i odnosi się do informacji o przychodach z usług wykonanych w danym roku kalendarzowym.
Rozliczenie opłaty z tytułu nadzoru - reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.11.2019 roku w sprawie opłaty z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu (Dz.U.2019 poz.2321) i odnosi się do ustalenia opłaty z tytułu nadzoru wyliczonej na podstawie przychodów osiągniętych przez firmę audytorską w danym roku kalendarzowym.
Sposób prezentacji danych w powyższych regulacjach jest odmienny co powoduje, że przychody z dwóch formularzy nie muszą uzgadniać się.

6. Czy firma audytorska wykonująca czynność w ramach podwykonawstwa powinna je zaprezentować w sprawozdaniu rocznym.

Przychody uzyskane za czynności badania, realizowane w ramach podwykonawstwa w rozumieniu art. 48 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415), nie są prezentowane przez firmy audytorskie będące podwykonawcami w ich sprawozdaniach rocznych. Przychody z tytułu wykonania czynności badania w ramach podwykonawstwa prezentuje w swoich sprawozdaniach rocznych tylko firma audytorska, która zawarła umowę z jednostką badaną na wykonanie usługi badania.

7. Czy w każdym przypadku jest obowiązek uzupełnienia części C3 sprawozdania?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich (Dz. U. poz. 218) obligatoryjne dla firmy audytorskiej w części C3 sprawozdania jest wykazanie usług na rzecz jednostek, dla których firma audytorska przeprowadzała również badania ustawowe wykazane w części C1. W przypadku, gdy firma audytorska wykonywała na rzecz jednostek, dla których nie prowadziła badań ustawowych, usługi wynikające z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415), nie ma obowiązku wykazania tego rodzaju usług w części C3. Tym nie mniej należy zauważyć, że w przypadku niewypełniania szczegółowych danych w części C3, firma audytorska ma obowiązek wykazania łącznej kwoty przychodu, jak również liczby wykonanych usług w odpowiedniej pozycji części B2 sprawozdania.

8. Czy wszystkie dane z części C1, C2, C3 sprawozdania sumują się do części B?

Przychody i usługi wykazane w poszczególnych częściach sprawozdania C1, C2, muszą uzgodnić się do sum w części B1. W przypadku usług wykazanych w części C3, należy uzgodnić te dane z częścią B2, następnie uzupełnić odpowiednio o łączną kwotę przychodu i liczbę usług odpowiedniej pozycji części B2 sprawozdania, jeżeli firma audytorska wykonywała usługi na rzecz jednostek, których nie ma obowiązku wykazywać w części C3.
Reguła wg której należy dokonać sprawdzenia C1=B1a; C2=B1 od b) do f); C3<=B2

9. Jak wykazać usługi świadczone w sposób ciągły, np. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych?

W przypadku świadczenia usług wymienionych w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1415), które mają charakter ciągły, należy zsumować kwoty uzyskane z tytułu tej usługi w danym roku kalendarzowym jako przychód roczny, i wykazać jako jedną usługę na rzecz jednej jednostki.